تعداد مقالات: 174
151. فایل PDF شماره 19 مجله

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-208


152. بررسی تطبیقی کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-215

محمدرضا نظری نژاد؛ خشایار اسفندیاری فر


153. مطالعه تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 237-258

مجتبی جانی پور؛ رخساره قریب


154. نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 233-258

امین نیکو منظری؛ فرید محسنی


155. باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-262

بهنام یوسفیان شوره دلی؛ لیلا رسولی آستانی


156. جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-258

جعفر نظام الملکی؛ حسنعلی موذن زادگان


157. فایل پی دی اف شماره 13 مجله

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-215


158. راهکارهای تأمین جرم‌انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 259-278

سید محمود مجیدی


159. فایل پی دی اف شماره 16 مجله

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-258


160. فایل PDF شماره 17 مجله

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-262


161. فایل PDF شماره 18 مجله

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-258


162. فایل پی دی اف شماره 15 مجله

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-278


163. ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-57

محدثه جلالی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


164. بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-78

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی؛ سید محمدجواد ساداتی


165. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-104

محمد حبیبی مجنده؛ سیامک کریمی


166. حقوق حیوانات در سنجه جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-129

سکینه خانعلی پور؛ حسین آقابابایی؛ اسماعیل انصاری


167. تقابل وظیفه‌گرایی و غایت‌گرایی فایده‌محور در توجیه کیفر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-155

هادی رستمی


168. تأثیر بحران هویت بر پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-176

شهید شاطری پور اصفهانی؛ علی نجفی توانا


169. جرائم ناقص: واکاوی سازگاری آموزه‌های فقهی و حقوقی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 177-200

مرتضی طبیبی؛ مهرداد اطهری


170. رویکرد کثرت‌گرایی فرهنگی به عدالت کیفری؛ مطالعه موردی سیاست‌ها و رویه‌های پلیسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 201-222

زهرا عابدی نژاد مهرآبادی؛ محمد فرجیها


171. رابطه باورهای غیر منطقی ، منبع مهارگری با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 223-243

فاطمه کریمی؛ الیاس نیکوی؛ لیلا نیکخواه فشکچه؛ زهرا آسوده نالکیاشهری؛ مریم بابائی خوبده


172. دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 245-272

سیدعلیرضا میرکمالی؛ انسیه حسینی


173. دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 273-298

مهدی هوشیار


174. فایل پی دی اف شماره 14 مجله

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-298

- -