نقش توبه در حدود و تعزیرات

نویسنده

چکیده

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین‌برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم‌ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. این مقاله پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آن، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم بر این نهاد را یادآور شده بر این دریافت تاکید می کند که رفع ایرادات بسیاری که از جنبه‌های مختلف متوجه مقررات قانونی حاکم بر توبه در تعزیرات است تنها با معطوف کردن محدودیت های پذیرش توبه به آن دسته از جرائم تعزیری که در منابع شرعی فاقد سابقه است (مجازات های بازدارنده) و با قید انصراف این مقررات از تعزیرات شرعی ممکن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Repentance in Punishments of “Hadd” and”Tazir”

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Sadeghi
چکیده [English]

Foundation of repentance following Islamic resources is an impressive suggestion in the Islamic Penal code (1392). However its regulations are inconsistent with Islamic rules and legal principles in some cases. Legislator’s innovation to categorize crimes according to severity of punishment and acceptance of repentance only in minor offences lacks sufficient valid bases and causes confusion in legal principles. Fixing the numerous troubles in current regulations of repentance in Tazir crimes is only possible by limiting those regulations to Tazir crimes not present in Islamic resources (inhibitory punishments-Tazirat e Hokumati) and excluding offenses specified in shari’a (Tazirat e Shar’ee).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repentance
  • Hadd
  • Tazir
  • Inhibitory punishments
  • Fall of sentence