اهداف و چشم انداز

 پژوهشنامه حقوق کیفری به هدف ارتقای سطح دانش، انتقال و تبادل یافته­ ها، تجربیات و دستاوردهای پژوهشی، بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی و مطالعات میان رشته ای در چارچوب موضوع مجله منتشر می شود. تبادل آموخته­ ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه، کمک به توسعه علمی کشور از طریق طرح مسائل و کوشش جهت تبیین و ارایه راه حل­ها از جمله دیگر اهداف این نشریه است.

تحریریه مجله از همه صاحبنظران و اندیشمندان دعوت می کند با ارسال مقالات تالیفی، به نشر اندیشه های نو در حوزه موضوعی مجله و گسترش مرزهای دانش و چاره جویی برای چالش های موجود در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی کمک نمایند.