اهداف و چشم انداز

انتشار مقاله­ های علمی پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات در زمینة حقوق کیفری و جرم­شناسی به منظور تولید و ارتقای سطح دانش، انتقال و تبادل یافته­ ها، تجربیات و دستاوردهای پژوهشی، بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه حقوق کیفری به منظور تبادل آموخته­ ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه، کمک به توسعه علمی کشور از طریق طرح  مسائل و کوشش جهت تبیین و ارایه راه حل­ها از جمله اهداف این نشریه است.

دست اندرکاران نشریه امیدوارند با نشر اندیشه های نو در حوزه موضوعی مجله بتوانند به گسترش مرزهای دانش و چاره جویی برای چالش های موجود در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی کمک نمایند.