اهداف و چشم انداز

 

     * ارتقای سطح دانش، انتقال و تبادل یافته­ ها، تجربیات و دستاوردهای پژوهشی در حوزه تخصصی مجله. 

     *  بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی و مطالعات میان رشته ای در چارچوب موضوع مجله.

     * تبادل آموخته­ ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه، کمک به توسعه علمی کشور از طریق طرح مسائل و کوشش جهت تبیین و ارایه راه حل­ها 

     * انتشار و انتقال یافته های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا.

     * کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، در جهت کارآمد سازی نهادهای تقنینی و قضایی در حوزه موضوعات حقوق کیفری و جرم شناسی.

حوزه موضوعی و بررسی مقالات: 

حقوق کیفری (ملی و بین المللی)

جرم شناسی و بزه دیده شناسی

سیاست جنایی 

فقه کیفری 

موضوعات میان رشته ای مرتبط با حقوق کیفری و جرم شناسی