تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه یزد

چکیده

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه­ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت­های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر تکلیف ضابطان دادگستری در تفهیم حقوقی مانند حق بر داشتن وکیل مدافع به متهمان تأکید می­نمایند. با وجود این، مقررات مربوط به تفهیم حقوق متهمان در این قانون برای تحقق دادرسی عادلانه کافی نیستند. زیرا تفهیم برخی حقوق مهم مانند تفهیم حق سکوت به متهم را در بر نمی­گیرند، سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تفهیم حقوق پیش­بینی نمی­نمایند و ضمانت اجرای دقیق و مناسبی در مورد تخلفات و جرایم احتمالی ضابطان دادگستری طراحی نمی­کنند. این مقاله دربردارنده پیشنهاداتی اصلاحی برای بهبود وضعیت تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realization of Accused Rights by Judicial Policemen, Focused on Criminal Procedure Act Adopted in 1392

نویسنده [English]

  • Hasan Ggasemi Moghadam
چکیده [English]

Achieving fair trial is required for the realization of accused rights by judicial policemen so that with regard to "equality of arms" between the prosecution and the accused about legal and judicial information, the accused must be informed of his rights and thereby the use of “ defense rights "to be provided for him. The new Criminal Procedure Act, adopted in 1392, compared with the previous law, has been accompanied by new developments in this respect. Articles 6 and 52 of the new law requiring clarification as to the defendant's rights such as the right to counsel. However, the provisions of this Act for achieving a fair trial are not sufficient because they do not include some of the important rights such as right to remain silent, no formulation of precise mechanisms for supervision on realization of accused rights, no imposing of precise and appropriate sanctions for probable infractions of formal authorities. This article includes suggestions for reform to improve the realization of accused rights by judicial policemen in the new Code of Criminal Procedure filed in order to achieve a fair trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accused
  • Judicial Policemen
  • Realization of rights
  • Self- incrimination
  • Nullity of evidence