داوران

 

نام خانوادگی             نام 

 

وابستگی سازمانی Google Scholar Publons ORCID

ابراهیمی      شهرام

 

دانشیار دانشگاه شیراز  Sharam Ebrahimi- Google Scholar Sahram Ebrahimi - Publons https://orcid.org/0000-0003-3588-3301

اکرمی            روح الله

 

دانشیار دانشگاه قم  Google Scholar -Ruhollah Akrami   https://www.orcid.org/0000-0002-4129-7520

امیدی          جلیل

 

استاد دانشگاه تهران      https://www.orcid.org/00000002-5430-761%D8%B7

امینی         محبوبه 

 

استادیار دانشگاه یزد mahbube amini- Google Scholar    

الله وردی                 فرهاد 

 

استادیار دانشگاه مازندران - Google Scholar Farhad Allahverdi    

باقری نژاد        زینب

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Zeinab Bagherinejad- Google Scholar Zeinab Bagherinejad- Publons https://www.orcid.org/0000-0002-7597-7284

پاک نهاد                  امیر 

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز A. Paknahad- Google Scholar    

 

پوربافرانی            حسن

 

دانشیار دانشگاه اصفهان  Hassan Poorbafrani- Google Scholar Hassan Poorbafrani- Publons https://www.orcid.org/0009-0003-8166-4051

تدین       عباس

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز Abbas Tadayyon- Google Scholar Abbas Tadayyon - Publons https://www.orcid.org/0000-0002-5548-4925

  تقی پور          علیرضا

 

دانشیار دانشگاه همدان Alireza Taghipour- Google Scholar   https://orcid.org/0000-0003-4378-5074

جعفری                فریدون

 

استادیار دانشگاه بوعلی سینا Google Scholar - Fereydoon Jafari    

جعفری             مجتبی

 

دانشیار دانشگاه سمنان Mojtaba Jafari- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0002-4288-3409

حاجی ده آبادی       احمد 

 

استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران Ahmad Hajidehabadi- google Scholar   https://orcid.org/0000-0002-0291-4944

حبیب زاده       محمد جعفر

 

استاد دانشگاه تربیت مدرس - Google ScholarMohammad Jafar Habibzadeh   https://www.orcid.org/0000-0003-0024-3507

حسنی      محمد حسن

استادیار دانشگاه دامغان Mohammad Hasan Hasani- Google Scholar Publons- Mohammad Hasan Hasani https://www.orcid.org/0000-0002-6209-3404

حسین خانزاده     عباسعلی

 

دانشیار دانشگاه گیلان  Abbas Ali Khanzadeh - Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0003-4060-0011

حیدری          الهام 

 

استادیار دانشگاه شهرکرد  Elham Heydari- Google Scholar   https://orcid.org/ 0000-0003-1730-8370

خانعلی پور واجارگاه سکینه 

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی   Khanalipour Vajargah- Publons  

دارابی            شهرداد

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم shahrdad darabi- Google Scholar    

دانش ناری       حمید رضا 

 

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد Hamidreza Danesh Nari- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0003-2676-0422

 

رایجیان اصلی        مهرداد 

 

استادیار پژوهشکده سمت  Google Scholar- Mehrdad Rayejian Asli Mehrdad Rayejian Asli - Publons https://www.orcid.org/0000-0003-0693-1888

رحیمی نژاد    اسماعیل

 

 دانشیار دانشگاه تبریز  Google Scholar - Esmaeil Rahiminejad Rahiminejad- Publons https://www.orcid.org/0000-0001-5650-9680

رستمی                هادی 

 

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا  Hadi Rostami- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0003-4383-4331

رضوانی       سودابه

 

استادیار دانشگاه خوارزمی soodabeh rezvani- Google Scholar    

روستایی    مهرانگیز

 

استادیار دانشگاه ملایر     https://www.orcid.org/0000-0002-3693-9269

زراعت      عباس

 

استاد دانشگاه کاشان Abbas Zeraat- Google Scholar Abbas Zeraat- Publons  

ساداتی   سید محمد جواد

 

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد     https://www.orcid.org/0000000318949719

ساعد        محمد جعفر

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز Mohammad Jafar Saed- Google Scholar    

ساعدی        زهرا

 

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز Zahra Saedi- Google Scholar Zahra Saedi- Publons https://orcid.org/0000-0002-7755-076X

سبحانی               مهین 

 

استادیار دانشگاه گیلان  Mahin Sobhani- Google Scholar    

سلمان پور     عباس 

 

استادیار دانشگاه گیلان      

سلیمی      صادق

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران Sadegh Salimi- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000-0002-2655-7742

 سلیمانی     حسین

 

استادیار دانشگاه مفید      https://orcid.org/0009-0003-4009-825X

شاملو                 باقر

 

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی Bagher Shamloo- Google Scholar   https://www.orcid.org/0000000298081738

شاه ملک پور     حسن 

 

استادیار دانشگاه گیلان   - Google Scholar Hassan Shahmalekpour    

شیخ الاسلامی    عباس

 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی  واحد مشهد - Google Scholar Abbas Sheikholeslami   https://orcid.org/0000-0003-3975-6844

عینی       محسن

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی  Mohsen Eini- Google Scholar    

صادقی      آزاده 

 

استادیار دانشگاه مازندران  Azade Sadeghi - google Scholarb    

صادق نژاد نائینی   مجید

 

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری     https://www.orcid.org/0009-0003-9309-8317

صبوری پور      مهدی

 

استادیار دانشگاه شهید بهشتی Mahdi Saboropour- Google Scholar Mahdi Saboripour- Publons https://www.orcid.org/0000-0002-3308-1578

عارفی        مرتضی 

 

استادیار دانشگاه بوعلی سینا morteza Arefi - Google Scholar Morteza Arefi - Publons https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-8289-177X

عباچی    مریم 

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی Maryam Abachi- Google Scholar Publons- Maryam Abachi https://orcid.org/0000-0002-9472-6456

عبداللهی          افشین 

 

دانشیار دانشگاه کردستان Google Scholar - Afshin abdollahi   https://www.orcid.org/0000-0002-1688-1952

علیخواه        فردین 

 

دانشیار دانشگاه گیلان  Fardin Alikhah- Google Scholar    

قاسمی مقدم   حسن

 

استادیار دانشگاه یزد Hassan Ghasemi Moghadam - google Scholar    

قماشی                سعید 

 

دانشیار دانشگاه کاشان     https://orcid.org/0000-0002-1832-8886

کاظمی    سید سجاد   

 

دانشیار دانشگاه ملایر     https://www.orcid.org/0000-0002-9943-3150

مجیدی       سید محمود

استادیار دانشگاه دامغان      

محسنی                 حسن

 

دانشیار دانشگاه تهران  Hassan Mohseni- Google Scholar    

محمد خانی       عباس

 

استادیار دانشگاه ایلام  - Google Scholar Abbas mohammadkhani    

مقدسی       محمد باقر

 

استادیار دانشگاه بجنورد Mohammad Bagher Moghaddasi - Google Scholar  Mohammad Bagher Moghaddasi - Publons https://orcid.org/0000-0003-2239-8315

نظری نژاد      محمد رضا 

 

استادیار دانشگاه گیلان      https://www.orcid.org/0000-0003-0832-490X

نوبهار               رحیم 

 

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی Rahim Nobahar - Google Scholar