مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی

نویسندگان

چکیده

موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Electronic Commercial Contract and its Relation to International Contract

نویسندگان [English]

  • Sam Mohammadi
  • Hossein Kaviar
  • Homayoun Mafi
چکیده [English]

Subject of this paper is studying of concept of electronic commercial contract and its relation to international contract. In regional and international conventions rules are listed in this regard.

After studying it in this paper, we survey the French and Iranian perspectives. Finally, with all these ideas, we describe the perspective that is more logical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic commercial contract
  • international contract
  • electronic acceptance
  • electronic offer