تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد چالوس

چکیده

اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه­پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره­مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای‌ آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون­گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می‌رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legislative Evolution of Rehabilitation in Iranian Penal Law

نویسندگان [English]

  • Abbas Salmanpour 1
  • Hassan Kazemi 2
چکیده [English]

Rehabilitation is a criminal establishment of the legislator which ordains to facilitate the socialization of convicts so that the legal possibility for re-utilization of social rights of convicts to be provided. This establishment has certain conditions that have been changed in various legislative stages and the last stage of change was adopted in the Islamic Penal Code of 1392. In recent act, some social rights are permanently deprived from convicts, which seem to be in conflict with the desired purpose of rehabilitation. Investigation of the evolution of legislation in Iran regarding the circumstances and consequences of the rehabilitation is the subject of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rehabilitate
  • Social rights
  • Social exclusion
  • Punishment
  • Legislative developments
 

منابع

اردبیلی، م. 1388. حقوق جزای عمومی. تهران، چاپ 21، ج 1، انتشارات میزان. (کتاب)

استفانی، گ. 1377. حقوق جزای عمومی. ترجمه حسن دادبان. تهران، چاپ 1، ج 2، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. (کتاب)

آقایی جنت مکان، ح. 1391. حقوق کیفری عمومی. تهران، چاپ 2، ج 2، انتشارات جنگل. (کتاب)

جانی­پور، م. 1377. آثار محکومیت کیفری و ضرورت نهاد اعاده حیثیت، نشریه حقوق و اجتماع، 12: ص 26-28. (مقاله)

جعفری لنگرودی، م.ج. 1378. ترمینولوژی حقوق. تهران، چاپ 10، انتشارات گنج دانش. (کتاب)

خالقی، ع. 1389. آیین دادرسی کیفری. تهران، چاپ 6، انتشارات شهر دانش. (کتاب)

دهخدا، ع. 1373. لغت نامه، تهران، چاپ 1، ج 2، انتشارات روزنه. (کتاب)

دهخدا، ع. 1373. لغت نامه. تهران، انتشارات روزنه، چاپ 1، ج 6، انتشارات روزنه. (کتاب)

زابلی، ع. 1345. اعاده حیثیت. مجله قضایی دادرسی، 4: ص 65-69. (مقاله)

زراعت، ع. 1384. حقوق جزای عمومی تطبیقی. تهران، چاپ 1، انتشارات فکرسازان.  (کتاب)

زراعت، ع. 1387، شرح قانون مجازات اسلامی (کلیات)، تهران، چاپ 4، انتشارات ققنوس. (کتاب)

ستوده تهرانی، ح. 1388، حقوق تجارت، تهران، ج 4، انتشارات نشر دادگستر. (کتاب)

صانعی، پ. 1374، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ 4، انتشارات گنج دانش. (کتاب)

علی آبادی، ع. 1368، حقوق جنایی، تهران، چاپ 1، ج 2، انتشارات فردوسی. (کتاب)

عینی، م. 1385، گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت، نامه حقوقی، 1: ص 56-35. (مقاله)

کاظمی، ح. 1392، اعاده حیثیت در نظام کیفری ایران با تأکید بر لایحه قانون مجازات اسلامی، کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس. (پایان نامه)

گارو، رنه، 1344، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سید ضیاءالدین نقابت، تهران، ج 2، انتشارات ابن سینا. (کتاب)

گلدوزیان، ا. 1388، بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ 18، انتشارات میزان. (کتاب)

نوربها، ر. 1384، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ 4، انتشارات میزان. (کتاب)

ولیدی، م.ص. 1374، حقوق جزای عمومی، تهران، ج 4، انتشارات نشر داد. (کتاب)

هدایتی، م. 1362، آئین دادرسی کیفری، تهران، چاپ 3، انتشارات دانشگاه تهران. (کتاب)

Vakilazari.98pars.ir/page-79985.html (web site)