اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین آقابابایی

فقه و حقوق جزا دانشیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~aghababaei
hbabai2002yahoo.com
0000-0002-8605-918X

مدیر مسئول

اکبر ایمان پور

حقوق خصوصی استادیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~a.imanpoor
a.imanpoorguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین آقابابایی

فقه و حقوق جزا دانشیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~aghababaei
aghababaeiguilan.ac.ir
0000-0002-8605-918X

محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد بازنشسته
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebilisbu.ac.ir

علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~izadifard/
ezadifardumz.ac.ir

مجتبی جانی پور

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~janipour
janipourguilan.ac.ir

رضا سیمبر

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد
گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~simbar
rezasimbarhotmail.com

حسین غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

gholamiyahoo.com

حسین میرمحمد صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

drsadeghiyahoo.com

نسرین مهرا

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

law.sbu.ac.ir/~n_mehra
n_mehrasbu.ac.ir

علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد بازنشسته
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ahnausyahoo.com