اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین آقابابایی

فقه و حقوق جزا دانشیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

hbabai2002yahoo.com

مدیر مسئول

محمد رضا نظری نژاد

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

m.nazarinejadgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسین آقابابایی

فقه و حقوق جزا دانشیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

aghababaeiguilan.ac.ir

محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد بازنشسته
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ardabiliyahoo.com

علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

ali85akbaryahoo.com

مجتبی جانی پور

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

janipourguilan.ac.ir

رضا سیمبر

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد
گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

rezasimbarhotmail.com

حسین غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

gholamiyahoo.com

حسین میرمحمد صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

drsadeghiyahoo.com

نسرین مهرا

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

n_mehrasbu.ac.ir

علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد بازنشسته
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ahnausyahoo.com