اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین آقابابایی

فقه و حقوق جزا دانشیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~aghababaei
hbabai2002yahoo.com
0000-0002-8605-918X

مدیر مسئول

اکبر ایمان پور

حقوق خصوصی استادیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~a.imanpoor
a.imanpoorguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین آقابابایی

فقه و حقوق جزا دانشیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~aghababaei
aghababaeiguilan.ac.ir
0000-0002-8605-918X

محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد بازنشسته
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebilisbu.ac.ir

علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~izadifard/
ezadifardumz.ac.ir

مجتبی جانی پور

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار
گروه حقوق دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~janipour
janipourguilan.ac.ir

رضا سیمبر

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد
گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~simbar
rezasimbarhotmail.com

حسین غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

gholami1970yahoo.com
0000-0001-9908-8505

نسرین مهرا

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

law.sbu.ac.ir/~n_mehra
n_mehrasbu.ac.ir
0000-0002-5638-9903

علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد بازنشسته
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ahnausyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

َعلی وردک

جرم شناسی استاد
دانشگاه ولز جنوبی- انگلستان

pure.southwales.ac.uk/en/persons/ali-wardak
ali.wardaksouthwales.ac.uk
0000-0002-6442-1563

سید حسام الدین سید اصفهانی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار دپارتمان جامعه شناسی و جرم شناسی دانشگاه مونکتون- کانادا

www.umoncton.ca/prof/umcm-esfahani_hesam
hesam.esfahaniumoncton.ca
0000-0001-8809-4109

ویراستار انگلیسی

مسعود خلیلی ثابت

زبان شناسی کاربردی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/en/~khalilisabet
sabetma2002yahoo.com

ویراستار ادبی

فرشته گلچین راد

ویراستار ادبی

f.golchin251365yahoo.com