فرایند پذیرش مقالات

مقالات دریافتی مجله ابتدا  از نظر رعایت مربوط به موضوع مجله و ضوابط مجله بررسی و با توجه به موضوع و محتوی توسط دبیر تخصصی مجله یا یکی از داوران بررسی و در صورتی که واجد جنبه پژوهشی تشخیص داده شود در دستور هیات تحریریه مجله جهت داوری قرار می گیرد.

در صورت تایید مقاله از سوی حداقل دو داور، در صورتی که اصلاحاتی مورد نظر داوران باشد موضوع جهت بازنگری به نویسنده منعکس می گردد. مقالات بازنگری شده مججدا توسط داوران بررسی می شود

در صورت تایید بازنگری مقاله، موضوع در دستور کار هیات تحریریه برای بررسی نهایی قرار گرفته و نظر هیات تحریریه مبنی بر تصویب یا اصلاح مقاله به نویسنده منعکس می گردد.

همه مقالات پس از تصویب توسط ویراستاران علمی و ادبی بررسی و چنانچه اصلاحاتی در مقاله  در زمان تایید نهایی برای چاپ ضروری باشد جهت بررسی به نویسندگان منعکس می گردد.