آسیب شناسی «آیین نامه انضباطی دانشجویان» از منظر پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد

10.22124/jol.2021.17232.1959

چکیده

پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان مستلزم طراحی و اجرای آیین­نامه انضباطی است که در آن، نسبت به کلیه رفتارهای مؤثر بر این آسیب اجتماعی اعم از تبلیغ، تشویق و تحریک به استعمال و نگهداری و توزیع آلات و ادوات استعمال، تخلف­انگاری صریح و جامعی انجام گرفته باشد. به‌علاوه، در قبال دانشجوی معتاد، نمی­توان بدون توجه به اهداف و سازوکارهای اصلاحی درمانی از تدابیر طرد­کننده استفاده نمود. زیرا چنین برخوردی موجب غفلت از علت و تمرکز بر روی معلول شده و با محروم نمودن دانشجوی معتاد از ادامه تحصیل، وی را در اعتیاد بیشتر فرو خواهد برد. افزون بر این، رعایت اصل تناسب میان تخلف و مجازات انضباطی، نقش موثری در تحقق اهداف پیشگیرانه خواهد داشت. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقایص آیین­نامه انضباطی دانشجویان در جهت پیشگیری از سوء­مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان پرداخته است. با توجه به مبانی جرم­شناسی، نتایج تحقیق نشان داد که آیین­نامه مذکور به لحاظ نقص­هایی که در تخلف انگاری تمامی رفتارهای مرتبط با سوء­مصرف مواد اعتیادآور، عدم توجه به سازوکارهای اصلاحی درمانی و نامتناسب بودن نظام تنبیه گذاری دارد، فاقد قابلیت لازم جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور در میان دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of “Students Disciplinary Regulation “ from the View Point of Drug Abuse Prevention

نویسنده [English]

  • Hassan Ghasemi Moghadam
law department yazd university
چکیده [English]

Drug abuse prevention among students  to be planned and enforced a disciplinary regulation that prohibits all effective conducts including abuse advertising or encouraging, possessing or distributing abuse means explicitly. Also excluding measures could not be used against addict students without regarding redundant the correctional purposes and mechanisms. Because this manner of treating leads to ignoring the causes and focusing on the effects, then it deprives education by which makes him more addicted. moreover the proportionality between the disciplinary sanction and the violation has an effective role in achieving preventing purposes. This study was descriptive-analytic and targeted to explain the shortcomings of the “ students disciplinary regulation”, to play preventing role. Regarding criminological basics this study shows that the “ regulation” lacks the necessary probabilities to drug abuse prevention among the students,  because of shortcomings in legislating all conducts related to substance abuse as violation, ignoring correctional mechanisms, and disproportionality in penalizing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disciplinary violations
  • Addic students
  • Prevention
  • Addictive substances
  • Penalizing
احسانپور، رضا و احسانپور، محمدرضا (1395)، «توجیهات جرم زدایی از مواد مخدر آرام، مطالعه تطبیقی در حقوق کیفری هلند و ایالات متحده امریکا»، فصلنامه حقوق پزشکی، 10 (39): ص 172-199.
اردبیلی، محمد علی (1399)، حقوق جزای عمومی. جلد سوم، چاپ هفدهم، تهران: نشر میزان.
آشوری، محمد و ابراهیمی، ابراهیم (1397)، «رویکرد تقنینی قضایی کاربست درمانی تعلیق تعقیب نسبت به معتادان». مجله حقوق پزشکی. 12 (44): ص 119-141.
الهام، غلامحسین و برهانی، محسن (1398)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی. جلد اول جرم و مجرم. چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
الهام، غلامحسین، میرمحمدی میبدی، مصطفی (1392)، «بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 14 (1): ص 155-179.
امیرپور، مهناز و قربانی، محسن (1391)، «علل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از کم خطر به پر خطر». فصلنامه رفاه اجتماعی، 13 (48): ص 201-228.
انصاری، باقر (1383)، «حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 66 (4): ص 1-53.
ایروانی، جواد و حایری، محمد حسن (1388)، «بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعده فقهی»، دو فصلنامه فقه و اصول، 41 (83): ص 43-80.
بکاریا، سزار (1397)، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ نهم، تهران: نشر میزان.
حاجی ده‌آبادی، محمد علی (1388)،«اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران». فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 39 (3): ص 83-104.
دادبان، حسن و آقایی، سارا (1388)،«بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم». فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 39 (3): ص 125-148.
رحیمی‌پور، ایمان و حبیب‌زاده، محمد جعفر و محقق داماد، مصطفی و فرجیها، محمد و امیدی، جلیل (1395)، «سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدر، مطالعه تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران، پرتغال و کانادا»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی،20 (3): ص 84-109.
سبزه علی، راضیه و اشرافی، محمود و حیدری، مسعود (1397)،«آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری، 82 (104): ص 67-93.
شریف، محمد (1384)، «جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن»، پژوهش حقوق و سیاست، 7 (16): ص 213-248.
غلامی، حسین (1382)،«تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 62: ص 285-315.
غلامی، حسین (1396)، کیفرشناسی. چاپ دوم،تهران:نشر میزان.
فروع‌الدین عدل، اکبر و صدر‌السادات، جلال و بیگلریان، اکبر و جوادی یگانه، محمدرضا (1383)،«تاثیر هم نشینی و معاشرت با گروه هنجارشکن و گرایش جوانان به مواد مخدر»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 4 (15):  ص487-508.
کوشا، جعفر (1389)، جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ دوم،تهران:نشر میزان.
گرجی ازندریانی، علی اکبر و فتحی، یونس(1394)،«آسیب‌شناسی فرایند دادرسی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، تاملی پیرامون یک الگوی مطلوب»، دوفصلنامه حقوق اداری، 3 (9): ص 29-52.
محقق داماد، مصطفی (1378)، «قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، مجله پژوهشهای فلسفی کلامی، 1 (1): ص 77-92.
محمودی، جواد، بهرامی، نرگس (1396)، «رابطه تصمیمات مراجع انضباطی با آرای مراجع کیفری»،  فصلنامه علمی تخصصی حقوق عمومی. 9 (1): ص 131-151.
مرجایی، هادی و غلامرضاکاشی، فاطمه (1396)،«گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان. مقایسه دانشجویان بومی و غیر بومی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10 (2): ص 183-210.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین و حبیب‌زاده، محمدجعفر و بابایی، محمد علی (1383)،«جرایم مانع ( جرایم بازدارنده)»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه حقوق، زمستان 1383، ص 23-48.
واعظی، مجتبی (1389)، «مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تاکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران»، نامه مفید، 5 (79): ص 139-162.
وایت، راب و هینز، فیونا (1398)، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ نهم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
هداوند، مهدی و آقایی طوق، مسلم (1389)،  دادگاه‌های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه. تهران:انتشارات خرسندی، 1389.
یزدیان جعفری، جعفر (1391)، چرایی و چگونگی مجازات. قم:انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
Custer, B., Kent, R., (2019). Understanding Drug Free School and Communities Act Then and Now. The Journal of College and University Law, 44 (2) 137-158.
US.Code.20.1011(i)