نکات مهم  جهت ارسال مقاله:

1. این مجله فقط مقالات تالیفی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی را بررسی می کند

2. مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) تنها در صورت قبول مسئولیت علمی مقاله توسط استادان راهنما یا اعضای هیات علمی استادیار و بالاتر قابل بررسی است

3. با توجه به تکمیل فرم تعهد عدم ارسال هم زمان مقالات به مجلات مختلف، در صورت  دریافت گزارش ارسال هم زمان مقاله به مجلات دیگر،  بررسی مقاله در هر مرحله باشد  متوقف می شود

4. مکاتبات مجله فقط از طریق سامانه مجله و صرفا با نویسنده مسئول مقاله است.

5. مجله به صورت دو فصل نامه و دو شماره در سال منتشر می شود. نویسندگان محترم با توجه به شرایط  مجله و ملاحظه دوران انتظار نسبت به ثبت مقاله اقدام نمایند (حداکثر مقالات قابل بررسی همزمان از یک نویسنده -مستقل یا با مشارکت- سه مقاله است).

 

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، مقالات، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-208 

4. بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

صفحه 81-104

سید مصطفی موسوی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


8. تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی

صفحه 189-208

اکبر نوروزی؛ حسن عالی پور