نکات مهم  جهت ارسال مقاله:

1. این مجله فقط مقالات تالیفی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی را بررسی می کند.

2. مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) تنها در صورت قبول کتبی مسئولیت علمی مقاله توسط استادان راهنما یا اعضای هیات علمی استادیار و بالاتر قابل بررسی است ( لازم است فایل تایید استاد راهنما یا عضو هیات علمی که مقاله با نظارت و مشارکت ایشان نوشته شده در زمان ثبت و ارسال مقاله، ضمیمه شود).

3. با توجه به تکمیل فرم تعهد عدم ارسال هم زمان مقالات به مجلات مختلف، در صورت  دریافت گزارش ارسال هم زمان مقاله به مجلات دیگر،  بررسی مقاله در هر مرحله باشد  متوقف می شود.

4. مکاتبات مجله فقط از طریق سامانه مجله و صرفا با نویسنده مسئول مقاله است.

5. مجله به صورت دو فصل نامه و دو شماره در سال منتشر می شود. نویسندگان محترم با توجه به شرایط  مجله و ملاحظه دوران انتظار نسبت به ثبت مقاله اقدام نمایند (حداکثر مقالات قابل بررسی همزمان از یک نویسنده -مستقل یا با مشارکت- سه مقاله است).

 

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، مقالات، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-296 

7. جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار

صفحه 153-176

میلاد طاهریان؛ اسماعیل هادی تبار


9. تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران

صفحه 201-228

غلامرضا قلی پور؛ مهدی صبوری‌‌پور


12. نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری

صفحه 275-296

سید محمود میر خلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مجتبی بهرامی گرو