نکات مهم  جهت ارسال مقاله:

1. این مجله فقط مقالات تالیفی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی را بررسی می کند.

2. مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) تنها در صورت قبول کتبی مسئولیت علمی مقاله توسط استادان راهنما یا اعضای هیات علمی استادیار و بالاتر قابل بررسی است ( لازم است فایل تایید استاد راهنما یا عضو هیات علمی که مقاله با نظارت و مشارکت ایشان نوشته شده در زمان ثبت و ارسال مقاله، ضمیمه شود).

3. با توجه به تکمیل فرم تعهد عدم ارسال هم زمان مقالات به مجلات مختلف، در صورت  دریافت گزارش ارسال هم زمان مقاله به مجلات دیگر،  بررسی مقاله در هر مرحله باشد  متوقف می شود.

4. مکاتبات مجله فقط از طریق سامانه مجله و صرفا با نویسنده مسئول مقاله است.

5. مجله به صورت دو فصل نامه و دو شماره در سال منتشر می شود. نویسندگان محترم با توجه به شرایط  مجله و ملاحظه دوران انتظار نسبت به ثبت مقاله اقدام نمایند (حداکثر مقالات قابل بررسی همزمان از یک نویسنده -مستقل یا با مشارکت- سه مقاله است).

 

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مقالات، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-263 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری

صفحه 7-28

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


4. جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت

صفحه 85-112

سالار صادقی؛ حسین فخر؛ اسمعیل رحیمی نژاد


5. حقوق متهم در آراء دادگاه عالی انتطامی قضات ایران و اسناد حقوق بشری

صفحه 113-136

فیض اله صالحی طیبلو؛ منوچهر توسلی نائینی؛ محمد مهدی غمامی


9. نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه‌ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری

صفحه 213-238

محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد خلیل صالحی؛ زینب شیدائیان