نکات مهم  جهت ارسال مقاله:

1. این مجله فقط مقالات تالیفی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی را بررسی می کند.

2. مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) تنها در صورت قبول کتبی مسئولیت علمی مقاله توسط استادان راهنما یا اعضای هیات علمی استادیار و بالاتر قابل بررسی است ( لازم است فایل تایید استاد راهنما یا عضو هیات علمی که مقاله با نظارت و مشارکت ایشان نوشته شده در زمان ثبت و ارسال مقاله، ضمیمه شود).

3. با توجه به تکمیل فرم تعهد عدم ارسال هم زمان مقالات به مجلات مختلف، در صورت  دریافت گزارش ارسال هم زمان مقاله به مجلات دیگر،  بررسی مقاله در هر مرحله باشد  متوقف می شود.

4. کلیه مقالات دریافتی قبل از ارجاع به داوری توسط دبیر تخصصی از جهت رعایت شیوه نامه و ضوابط کلی ملاحظه و در سامانه مشابهت یاب بررسی می شوند.

 

5. مکاتبات مجله فقط از طریق سامانه مجله و صرفا با نویسنده مسئول مقاله است.

6. مجله به صورت دو فصل نامه و دو شماره در سال منتشر می شود. نویسندگان محترم با توجه به شرایط  مجله و ملاحظه دوران انتظار نسبت به ثبت مقاله اقدام نمایند (حداکثر مقالات قابل بررسی همزمان از یک نویسنده -مستقل یا با مشارکت- سه مقاله است).

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مقالات، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-321