تعداد مقالات: 196
51. حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-83

اسمعیل رحیمی نژاد؛ سالار صادقی


52. موقعیت اقلیت‌های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 61-87

محمد جعفر حبیب زاده؛ مهدی هوشیار


53. تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-83

محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور


54. تأثیر اندیشه‌های جرم‌شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-88

علیرضا تقی پور؛ واحد سلیمی


56. بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-83

سید حسین حسینی؛ محمد مسعود ملازمیان


57. رابطه بین سبک‌های فرزندپروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 67-88

فاطمه حسینی دولت ابادی؛ سجاد سعادت؛ رضا قاسمی جوبنه


58. مبانی فقهی، حقوقی جرم‌انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-72

فریدون جعفری؛ محسن عباسی مقرب


59. فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-77

حسن شاه ملک پور خشکبیجاری


61. سزاگرایی در فلسفه کیفر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-81

عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی


62. بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-84

ابوالحسن شاکری؛ حسن خدابخشی پالندی


63. مسند قضا و استقلال قضایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-93

عبدالله رجبی؛ اسماعیل کریمیان


64. اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-95

حسن پوربافرانی؛ فاطمه بیگی حسن


65. تعقیب‌زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-98

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ محسن نورپور


67. بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-104

سید مصطفی موسوی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


68. گونه شناسی جرایم علیه خانواده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-107

عباس سلمان پور؛ سعید حیدری


69. بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-104

محسن مرادی حسن آباد؛ فیروز محمودی جانکی


70. بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-109

حسین حیدری؛ جنت خاکسار آرانی


71. سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-109

مهین سبحانی


72. جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-112

سالار صادقی؛ حسین فخر؛ اسمعیل رحیمی نژاد


75. جنبه‌های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه‌شناختی مجازات

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-114

سیدمحمد حسینی؛ امید رستمی غازانی