تعداد مقالات: 174
52. تأثیر اندیشه‌های جرم‌شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-88

علیرضا تقی پور؛ واحد سلیمی


54. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-80

منصور رحمدل


56. مسند قضا و استقلال قضایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-93

عبدالله رجبی؛ اسماعیل کریمیان


57. فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-77

حسن شاه ملک پور خشکبیجاری


59. بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-84

ابوالحسن شاکری؛ حسن خدابخشی پالندی


60. سزاگرایی در فلسفه کیفر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-81

عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی


61. بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-104

محسن مرادی حسن آباد؛ فیروز محمودی جانکی


62. اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-95

حسن پوربافرانی؛ فاطمه بیگی حسن


64. گونه شناسی جرایم علیه خانواده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-107

عباس سلمان پور؛ سعید حیدری


65. بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-109

حسین حیدری؛ جنت خاکسار آرانی


66. تعقیب‌زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-98

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ محسن نورپور


67. مبانی فقهی، حقوقی جرم‌انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-72

فریدون جعفری؛ محسن عباسی مقرب


68. سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-109

مهین سبحانی


70. جنبه‌های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه‌شناختی مجازات

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-114

سیدمحمد حسینی؛ امید رستمی غازانی


72. بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-104

سید مصطفی موسوی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


73. مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-137

عباس زراعت؛ انور احمدی


75. نگاهی برگونه شناسی و مدل‌های تحلیلی قتل‌های سریالی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 791-1

جمشید غلاملو