چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت

نویسندگان

چکیده

هدف نوشتار حاضر بررسی چالش های موجود در سطح جامعه بین الملی، در مسیر دستیابی به صلح و عدالت است. این مطالعه به روش اسنادی و با تحلیل محتوای برخی از اسناد بین المللی از جمله، اساسنامه رم، منشور سازمان ملل متحد و برخی از قطع نامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تبیین جایگاه مفاهیم عدالت و صلح بین المللی پرداخته شده، در تعیین خاستگاه آنها در سطح بین الملل سعی شده است. سپس با تشریح ارتباط سیاست و حقوق بین الملل و بررسی تقدم و تاخر آنها در مسایل بین المللی، برخی از مهم ترین نمایندگانشان شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی در جامعه بین المللی معرفی شدند. در این رهگذر، ارتباط آنها و به ویژه تاثیر اقدامات شورا در قالب قطع نامه های فصل هفتم منشور، بررسی شد. در نهایت، با خدشه وارد نمودن به برخی از تصمیمات شورا که در قالب قطع نامه صادر می گردد، چگونگی دستیابی به صلحی پایدار، همراه با برقراری عدالت، تشریح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenge between Peace and Justice in the View of Rome Statues (ICC St) and the Security Council’s Resolutions

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Janipour
  • Sakineh Khanalipour Vajargah
چکیده [English]

The aim of this paper is to consider the existent challenges in order to achieve justice in international community. This study is done with documentary method and analysis of some international documents such as, Rome Statute, UN Charter and some Security Council’s resolutions. This Article, at first, states the place of international peace and security concepts and tries to determine their sources in international level. Then, it introduces some of the most important of their representatives - Security Council and International Criminal Court – in international community, by explaining the relationship between international politics and law and describing their priority or recency in international issues. In this context, their relation, particularly the effect of Security Council’s measures in the framework of resolutions based upon chapter VII of UN Charter, is considered. Finally, criticizing to some of the SC’s decisions by resolution, it explains how permanently peace is accomplished with establishing justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Peace
  • International Justice
  • Security Council
  • International Criminal court
  • SC’s Resolutions
  • Rome Statute