بررسی ابهامات و چالش‌هایِ مادۀ 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحلۀ صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویۀ عملیِ محاکم کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

جرم موضوع مادۀ 637 قانون تعزیرات 1375، رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون‌گذار با تأسی از آموزه­های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته­ و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد.
نتیجة پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این­که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با­توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می­توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی­توان آن­ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Ambiguities and Challenges of Article 637 Tazirat Act During Sentencing and the Enforcement of Punishments with the Approach to the Practice of Criminal Courts

نویسنده [English]

  • majid sadeghnejad naeiny
Assistant Prof., Department of Law, Hakim Sabzevari University.
چکیده [English]

The offence which is clarified in Article 637 of Tazirat Act 1998 is about illegitimate relationship and the practice of chastity - not illegal intercourse-. The legislature has expressed that the punishment of this crime is lash. Two criminal headings in this Article are so vague and Interpretable. This causes different verdicts in similar cases and because of that the courts don’t have similar case law in this sphere.
The result of this descriptive-analytic research is that the case of covetousness (intercourse of naked man and woman) according to the jurisprudential views and narratives can be considered as written ta'zir. But the practice of chastity which is not related to physical contact can not be regarded as written ta'zir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegal intercourse
  • The practice of chastity
  • The Article 637 of Tazirat Act 1998
  • Sexual offences
  • Religious written tazir
اردبیلی، محمدعلی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات میزان.
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (1377)، استفتائات آیت الله موسوی اردبیلی، چاپ اول، جلد اول، قم: انتشارات نجات.
اکبری، محمدجواد و هاشمی، سیدحسین، (1395)، «درنگی در مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصرۀ 2 مادۀ 115 ق.م.ا. 1392)»، فصلنامۀ جستارهای فقهی و اصولی، سال دوم، شمارۀ چهارم،  ص37.
برهانی، محسن و نادری فرد، مریم (1394)، «تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی»، مجلۀ پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره دهم، صص109 و 110.
توجهی، عبدالعلی و صبوحی، رحمان (1393)، «سیاست جنایی بزه­پوشی در حدود (با تأکید بر جرایم منافی عفت)»، ماهنامۀ دادرسی، شمارۀ 108، سال هجدهم، بهمن و اسفند 1393، صص 15 تا 21.
توجهی، عبدالعلی (1394)، آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چاپ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
خاکی، محمدرحیم (1392)، «تعیین مجازات شلاق بیش از تعداد حدی در تعدد و تکرار جرایم تعزیری»، دو فصلنامه رویۀ قضایی، سال دوم، شمارۀ 4و5، صص 69 تا 84.
رمضانی، محمد؛ نوبهار، رحیم و آیتی، سید محمدرضا (1397)، «تعزیرات منصوص: از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 10، شمارۀ 18، صص 155 تا 182
ساریخانی، عادل و توکل­پور، محمدهادی (1395)، «مفهوم شناسی تعزیرات منصوص شرعی با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شمارۀ 14، صص 95 تا 115.
شاملو احمدی، محمدحسین (1380)، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، تهران: نشر دادیار.
شریفی خضارتی، امیر (1383)، «تحلیل جرم موضوع مادۀ 637 ق.م.ا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران.
عاملى، حرّ، محمد بن حسن (1409 هـ ق)، وسائل الشیعة، 30 جلد، چاپ اول، جلد 20 و جلد 28، قم – ایران: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
عباسی، اصغر (1393)، «نقدی بر مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392»، فصلنامۀ تعالی حقوق، سال ششم، شمارۀ 7، صص 155 تا 178.
عمید، حسن (1377)، فرهنگ فارسی عمید، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات امیر کبیر،
فاضل لنکرانی، محمد (1390)، آیین کیفری اسلام، بخش حدود، تقریر و تنظیم اکبر ترابی، چاپ اول، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار ع.
فاضل لنکرانی، محمد (1381)، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، قم: انتشارات مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السلام.
فضل کریمی، زینب (1392)، «مفهوم و تعیین مصادیق روابط نامشروع و جرایم منافی عفت مشمول مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی»، پایان نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز کرج.
قدسی، سیدابراهیم و پورزرین، علی (1384)، «نقد و بررسی مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی»، مجلۀ مطالعات اسلامی، شمارۀ 67، صص 151 تا 182.
نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه، سؤال 8692.
نوبهار، رحیم (1389)، اهداف مجازاتها در جرایم جنسی (چشم اندازی اسلامی)، چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
نوبهار، رحیم (1379)، «اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلامی»، مجلۀ نامۀ مفید، شمارۀ 23.
ویسی احمدآباد، صابر (1392)، «بررسی جرم رابطۀ نامشروع غیر از زنا در رویۀ قضایی استان آذربایجان غربی»، پایان نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
 سامانۀ آراء و رویه­های قضایی به آدرس:
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspx