رویکرد دیوان کیفری بین المللی در قبال فرآیند آماده سازی شهود

نویسندگان

چکیده

در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در دادگاه، جلساتی را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وی را با او مرور نماید. ایده تاسیس واحد بزه دیدگان و شهود، در نخستین پیشنهادات ارایه شده به کمیته مقدماتی مطرح شد. دیدگاه های متعارضی در باره این موضوع وجود داشت که آیا این واحد، صرفاً می بایست در دبیرخانه تاسیس شود و یا اینکه یک واحد مجزا نیز برای شهود در دادسرا ایجاد گردد. در کنفرانس رم، دیدگاه غالب این بود که واحد بزه دیدگان و شهود به مجموعه دبیرخانه تعلق یابد ، تا بتوان بی طرفی عملکرد آن را تضمین نمود. برخی از دولت ها، تاسیس چنین واحدی را خواستار شدند، اما مشخص ننمودند که به کدام بخش از ساختار دیوان تعلق داشته باشد. تعداد کمی، نقشی را در خصوص حفاظت از شهود برای دادستان قایل شدند. در مقاله حاضر، موضوع آماده سازی شهود در پرتو مطالعه آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی بررسی می گردد. قابلیت یا عدم قابلیت اجرای این فرآیند در دیوان با مطالعه رویکرد قضات آن نهاد، در دو رای صادره در این زمینه آشکار خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach of the International Criminal Court towards the Process of Witness Proofing

نویسندگان [English]

  • Behzad Razavifard
  • Hassan Faghih Mohammadi
چکیده [English]

In The Ad Hoc International Criminal Tribunals, in a process named witness proofing, influenced by the legal tradition which is current in the common law legal system, any of the parties for a dispute that has called a witness, is permitted to have some sessions with them and review the contents of their evidence before giving testimony at trial.
In The International Criminal Court, the subject of this process came first into notice in The Pre-Trial Chamber presiding over the case of The Prosecutor V Thomas Lubanga in 2006 and that chamber declared the process of witness proofing as illegal. Following a request from The Prosecutor concerning the appeal of the verdict, judges of The Trial Chamber agreed on the availability of witnesses to any previous statements made by them to the investigators of the court. But discussing the contents of the evidence of a witness and coaching them on what they will say in the hearing, were declared to be forbidden

کلیدواژه‌ها [English]

  • Witness
  • Witness Proofing
  • Victims
  • International Criminal court
  • Rome Statute
  • Right to Participate