نقش نظریات اخلاقی و فلسفی در مسئله اکراه در قتل در حقوق بین‌الملل کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

قضات اکثریت شعبه تجدید نظر دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی در رأی سال 1997 این دادگاه در قضیه اردموویچ با اشاره به عدم وجود قاعده عرفی خاصی در زمینه پذیرش اکراه در قتل در حقوق بین‌الملل و عواقب سوء ناشی از شناسایی این دفاع برای جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که سربازان متهم به مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت منجر به قتل نباید از دفاع کامل اکراه بهره‌مند گردند. کنکاش بیشتر در این رأی نشان می‌دهد که دیدگاه‌های متفاوت اخلاقی و فلسفی قضات اکثریت و اقلیت در قبول یا رد دفاع اکراه متهم نقشی تعیین کننده داشته‌اند و همین تفاوت دیدگاه‌های اخلاقی و فلسفی می‌تواند در آرای آینده دادگاه کیفری بین‌المللی درباره اکراه در قتل نیز تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ethical and Philosophical Theories in the Question of Duress in Murder in International Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Alireza Taghipur 1
  • Seyed Reza Rfiee 2
چکیده [English]

In their judgment of the Erdemović case in 1997, the majority of judges of the ICTY Appeals Chamber, have reached the conclusion that soldiers charged with participation in war crimes and crimes against humanity involving murder must not benefit from a complete defense of duress. Referring to the lack of a customary rule in international law about the recognition of duress in cases of murder as well as the unfavorable effects resulting from such a recognition. A deeper analysis reveals that the varying ethical and philosophical views of the majority and minority judges have had a decisive role in the recognition or rejection of the defense of duress in that case and the same varying moral and philosophical viewpoints may have an effect on the future judgments of the International Criminal Court in cases involving duress in murder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erdemović
  • Duress
  • ethics
  • Consequentialism
  • Justise
منابع
-  کتاب­ها و مقاله­های فارسی و عربی
جوان جعفری، م. و ساداتی، س. 1391. سزاگرایی در فلسفه کیفر. پژوهشنامه حقوق کیفری، 1(3): ص 81-59. (مقاله)
خمینی، ر. 1998. تحریرالوسیله. چاپ اول، سفارت جمهوری اسلامی در دمشق. (کتاب)
رنجبریان، ا. 1384. جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین‌الملل معاصر. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،‌ 70: ص184-147. (مقاله)
شریفی، ا. 1384. نقد و بررسی مکاتب اخلاقی. چاپ 5، مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی. (کتاب)
شوشتری، ع. 1376. بررسی موضوع اکراه در قتل از نظر فقهی. مجله دادرسی، 2: ص20-15. (مقاله)
قربان‌نیا، ن. 1376. حقوق، ‌ترجمان اخلاق. مجله نقد و نظر، شماره 13 و 14 ص 408-384. (مقاله)
نجفی جواهری، م. 1392. جواهرالکلام. جلد 42، چاپ اول، دارالکتب الاسلامیه. (کتاب)
- کتاب­ها و مقاله­های انگلیسی

Blackstone, W. 1386. Commentaries on the Laws of England.London, 21st edition, Stevens & Sons,Vol. 4. (Book)

Darcy, S.2014. Judges, Law and War. United Kingdom, 1st edition, Cambridge University Press. (Book)
Dworkin, R. 1977. Taking Rights Seriously. Cambridge, 1st edition, Harvard University Press. (Book)
Fichtelberg, A. 2008. Liberal Values in International Criminal Law: A Critique of Erdemović. Journal of International Criminal Justice, 6: 3-19. (Journal)
Garner, B. (editor in chief) 2004. Black’s Law Dictionary. United States of America, 8th edition, West. (Book)
Hale, M. 1736. The History of the Pleas of the Crown. London, 1st edition,E. and R. Nutt, and R. Gosling (the assigns of Edward Sayer), Vol. 1. (Book)
Ip, J. 2009. Two Narratives of Torture. Northwestern Journal of International Human Rights, 7(1): 35-77. (Journal)
Risacher, B.J. 2014. No Excuse: The Failure of the ICC’s Article 31 Duress Definition. Notre Dame Law Review, 89(3): 1403-1426. (Journal)
Tebbit, M. 2005. Philosophy of Law. New York & London, 2nd edition, Routledge. (Book)
Wall, I. R. 2006. Duress, International Criminal Law and Literature. Journal of International Criminal Justice, 4: 724-744. (Journal)
Wiener, N. 2014. Excuses, Justifications, and Duress at the International Criminal Tribunals.Pace International Law Review, 26(2): 88-131. (Journal)
- آرای قضائی
Abbott v. The Queen [1977] AC 755.
DPP for Northern Ireland v. Lynch [1975] AC 653.
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-A (7 October 1997).
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-A, Separate and Dissenting Opinion of Judge Cassese.
Prosecutor v. Erdemović, No. IT-96-22-A, Separate and Dissenting Opinion of Judge Li.
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-A, Separate and Dissenting Opinion of Judge Stephen.
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-A, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah.
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-T (29 November 1996).
Prosecutor v. Erdemović, Case No. IT-96-22-Tbis (5 March 1998).
R. v. Dudley and Stephens(1884) 14, Q.B.D. 273.
Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals, U, S. Government Printing Office, 1949-1953, Vol. IV.
- اسناد بین‌المللی
Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Doc. 32/A/CONF.183/9. 
Statute for the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, adopted 25 May 1993 by Resolution 827 (S/RES/827 (1993)).
Rules of Procedure and Evidence, ICC-ASP/1/3.
- پایگاه‌های اینترنتی
http://cyber.law.harvard.edu
https://www.icrc.org