تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش هایی که ممکن است پس از قرائت مادۀ مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده
فوق الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاحمت برای شخص و برهم زدن آسایش روانی وی. رفتار مجرمانه آن فعل مثبت اعم از مادی و معنوی است و برای تشخیص مزاحمت آمیز بودن یا نبودن عمل مرتکب باید هر دو معیار نوعی و شخصی را به کار گرفت. موضوع آن شخصیت معنوی افراد و وسیله مجرمانه آن شامل تلفن، بی سیم، رایانه متصل به اینترنت، فاکس، پیجر و هر وسیله مخابراتی دیگر می باشد. زمان و مکان، جزء ارکان متشکله این جرم محسوب نشده و قصد برقراری تماس مزاحمت آمیز و قصد ایجاد مزاحمت، به ترتیب سوءنیت عام و خاص این جرم به شمار می روند و سرانجام اینکه دادگاه محل پاسخگویی به تلفن، صلاحیت رسیدگی به جرم اشاره شده را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of harassing calls crime

نویسندگان [English]

  • Mmohammad Jafar Habibzadeh
  • Adel Alipoor
چکیده [English]

This paper reviews and analyzes the elements of crime mentioned in article No. 641 of the Iranian Islamic Penal Code dealing with harassing phone calls. In examining each of the three elements of the offense, we covered some questions which may rise in minds and we will try to resolve the ambiguities and doubts arising from ambiguity of this article. after analyzing elements of this crime it is concluded that the results of this crime as a result crime is bothering and disturbing the mental peace of victim, its criminal behavior is positive -whether material or spiritual- act and to realize that an act is disturbing or not it is needed to apply both objective and subjective tests, its subject is moral personality of people, its criminal means includes telephone, wireless, Internet-connected computers, fax, pager and other communications devices. Time and space are not the constituent elements of crime and jurisdictional competent court to consider this crime is the place in which the call is answered by the victim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Telephone
  • Communications Devices
  • Nuisance Action
  • Mental Comfort