جرم انگاری وکیفرگذاری در پرتو اصول محدودکنندۀ آزادی در نظریۀ لیبرال

نویسنده

چکیده

جرم انگاری و کیفرگذاری در نظام های کیفریِ مبتنی بر نظریۀ لیبرال، در چارچوب معیارها و محدودیت های خاص و با تکیه بر مبانی نظری معین و رجوع به ملاحظات هنجاری و ارزشی مشخصی انجام می گیرد. کیفر در چنین سامانه ای در پرتو ارزش هایی چون آزادی، مدارا و خودمختاری،که در واقع مولفه های سازندۀ هر نظریه لیبرالی هستند، مشروعیت یافته و توجیه می شود.گرانیگاه تفکر لیبرال، تعیین و ترسیم کیفر بر اساس اصول محدودکنندۀ آزادی و دفاع از نوعی جرم انگاری و کیفرگذاریِ حداقلی است.این محدودسازی و کمینه خواهی، در بیشتر موارد به دستاویز اصل ضرر به غیر، به عنوان مشهورترین و مهم ترین اصل محدودکننده آزادی، صورت می گیرد. مقاله حاضر بر آن است تا به دستاویز مبانی نظری لیبرالیسم و مولفه های سازندۀ آن، قلمرو و حدود جرم انگاری وکیفرگذاری رادر نظریه لیبرال تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminalization and Penalization in the Light of Freedom-Restricting Principles in the Liberal Theory

نویسنده [English]

  • Hadi Rostami
چکیده [English]

In the penal systems based on liberal theory, criminalization and penalization are directed within special criteria and restrictions, with emphasis on given theoretical bases, by reference to specific normative and evaluative considerations. In such a system, punishment is legitimated and justified in the light of values of the same as freedom, tolerance and autonomy which are, in fact, components of every liberal theory. In the liberal thinking, center of gravity is determining and drawing punishment, based on freedom-restricting principles and defending some kind of minimal penalization and criminalization. In the most cases, this restriction and minimize-seeking is done by reference to Harm principle as the most famous and important freedom-restricting principle. This article is seeking to explain the scope and limits of criminalization and penalization in liberal theory by reference to theoretical bases of liberalism and its components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberalism
  • Harm principle
  • Criminalization
  • Penalization
  • Legal Moralism
  • Paternalism