بررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزش‌وپرورش در زندان‌های استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، رشته حقوق دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه کاشان

چکیده

محرومیت زندانیان از حقوق اساسی­شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین
می­برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسؤولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت­های مهم در حوزه­ی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه­های تربیتی آشنا شود، فراهم می­گردد. مقاله حاضر با توزیع پرسش­نامه میان 239 نفر در زندان­های مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندان‌ها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندا­نیان از مسئولان را ارزیابی می­کند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی ـ تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافته­ها نشان می­دهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه­های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می­­یابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، می­تواند در جهت ارتقای عملکرد زندان­ها در زمینه بازپروری مجرمان برنامه­ریزی­های متناسب پیش­بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Rehabilitation Function of Implementation of the Right of Education in the Prisons of Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Elnaz Jahangiri 1
  • Saeed Qomashi 2
1 M.A Student in Criminal Law and Criminology, Tabriz University
2 Assistant professor, University of Kashan
چکیده [English]

Prisoners’ deprivation of their fundamental rights during the execution of punishment eliminates punishment rehabilitation functions. Stablishing an educational environment, satisfaction with the authorities and educational facilities in prisons are among important activities in prisoners’ rehabilitation, which provide access to educational training. The present study was conducted by distributing a questionnaire among 239 people in the central prisons of Isfahan and Kashan in order to scrutinize the function of implementation of this right and evaluate the function of prison in accessing to desired educational environment and the prisoners’ satisfaction with authorities. The study was based on objective, descriptive-analytical and it was a survey approach. The obtained results indicated that by increasing satisfaction with educational facilities, the level of satisfaction with the performance of cultural authorities increased. Furthermore, by conducting educational programs, the tendency to commit crime is reduced. Examining the relationship between the above-mentioned variables can predict the appropriate planning for improving the performance of prisons in the area of rehabilitation of criminals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rehabilitation functions
  • Right of education
  • Rehabilitation and rectification
  • Crime prevention
  • Prisons organization
آنسل، مارک (1375)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

آقازاده، احمد (1386)، تاریخ آموزش و پرورش، چاپ دوم، تهران، انتشارات ارسباران.

افراسیابی، علی (1389)، «امکان بازپذیری اجتماعی بزهکاران در بسترهای کیفری و پسا کیفری موجود»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، دوره 15، شماره 4، ص56-34.

اسماعیل­نسب، حسین (1393)، مجموعه مهم‌ترین اسناد کاربردی حقوق بین الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

اسدالهی، عبدالرحیم، علیرضا محسنی تبریزی، محمود براتوند (1388)، «نقش مرکز مراقبت بعد از خروج در اشتغال­زایی زنان زندانی خوزستان»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 34. ص 355-349.

بولک، برنار (1391)، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات مجد،.

پرادل، ژان (1388)، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، با همکاری مؤسسه نشر یلدا.

تامیم، استیفن (1381)، وضعیت زندان­ها، در: زندان­ها در هزاره سوم، گردآوری راجر ماتیوس و پیتر فرانسیس، ترجمه لیلا اکبری، چاپ اول، تهران: راه تربیت.

خاکشور، مهدی (1395)، «روش­های حقوقی تضمین حقوق زندانیان»، بانک مقالات فارسی، ص 37- 31.

دورکیم، امیل (1368)، تربیت و جامعه­شناسی، ترجمه علی محمد کاردان، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سلیمی، علی (1395)، جرم و جرم‌شناسی وایت (راب) و هنیز (فیونا)، چاپ هشتم، قم: موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه قم.

شاه‌قلعه، صفی‌الله (1390)، «جامعه­شناسی، تعاریف، مفاهیم، قلمرو»، ویژه نامه ضمن خدمت رشد علوم اجتماعی، دوره 15، شماره 1، ص37-30. 

صالحی امیری، رضا، امیرعظیمی دولت آبادی (1388)، «آموزش و پرورش و انسجام اجتماعی»، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره 13 شماره1، ص 17-9. 

صمدی­راد، انور (1383)، «مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی: نقش مددکاران اجتماعی در زندان­­ها و مراکز اصلاح و تربیت»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 11 شماره25، ص 151-137.

فاتحی، ابوالقاسم، علی هواسی و محمود براتوند (1390)، «بررسی پیامد مجازات زندان(نوع حبس) سرپرست خانواده(پدر) بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده زندانیان شهر اهواز در سال 1390»، فصلنامه توسعه انسانی، دوره ششم، شماره 2، ص 308-29.

عرفانی، محمود (1390)، «بررسی تأثیر زندان بر تکرار جرم(مطالعه زندان مرکزی اردبیل)»، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، دوره 69، شماره1، ص 125-104.

غلامی، ­حسین (1388)، «راهبرد تأسیس پادگان‌های آموزشی و تربیتی»، مجموعه مقالات تازه‌های علوم جنایی، نشر میزان، ص 601 -581. 

قماشی، سعید (1393)، کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

کلاه‌مال همدانی، احمد (1390)، «کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش»، ویژه‌نامه ضمن خدمت رشد علوم اجتماعی، شماره1، دوره 15، ص 45-38.

لواسانی، محمود (1384)، فلسفه حقوق بشر و نقد مبانی آن، چاپ اول، تهران: نشر گرایش.

مقصودی، رضا (1394)، «تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین­الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 49، ص 154-133. 

محسنی، فرید (1394)، جرم‌شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

مجیدی بیدگلی، کبری و سمیه صفاکیش کاشانی (1387)، «زندان و آسیب‌های ناشی ازمجازات زندان»، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره 73، ص46-40.

نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (1387)، مختصر جرم‌شناسی، تدوین مجتبی جعفری، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی.

نیازپور، امیرحسن (1388)، «نقش مددکاری اجتماعی در پیش‌گیری از تکرار جرم»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیش‌گیری از جرم (پیش‌گیری از تکرار جرم وبزه دیدگی)، دفترتحقیقات کاربردی پلیس پیش‌گیری ناجا، ص 315-295.

نیازپور، امیرحسن (1391)، «حق برخورداری از آموزش و پرورش: ازحقوق بشر تا پیشگیری از جرم»، مجله مطالعات پیشگیری از جرم٬ شماره 22، ص 102-87.

نیلی احمدآبادی، محمدرضا (1392)، «جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی در علوم انسانی»، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، شماره 27، ص 186-171.

یزدیان جعفری، جعفر (1391)، چرایی و چگونگی مجازات، چاپ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

Costelloe, Anne; Warner, Kevin (2014), Prison education across Europe: policy, practice, politics, Publisher: UCL IOE Press, p 175-183 (9).

Clarkson. C.M.V, Keating. H.M (1998), Criminal Law: Text and materials, Fourth edition, London, Seewt and Maxwell

Darren J, obyrone, (2013), Human right an introduction, Published by routledge.

Leonard A. Roberts: Birdwell (2012), the World's First Attempt at Prisoner Rehabilitation through Education، Journal of Correctional Education, Vol. 35, No. 3.

Ilona, Murphy (2013), Prison education and training in Europe Jo Hawley, Manuel souto otero, European, Commission,

Miceli, Victoria. (2009), Analyzing the Effectiveness of Rehabilitation Programs, University of Rhode Island, 1-35.

Nacro,(2014),  rehabilitation of offenders act (1974), Chenching lives reducing crime, p1- 16.

Pirner, Manfred L (2016), Human Rights and Religion in Educational Contexts. Springer International Publishing. p 139-148.

William Forster, Bill Forster (2013), England and Wales: The State of Prison Education, Journal of Correctional Education, p101-105.