راهبرد ترکیبی در مدل‌های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

10.22124/jol.2021.19432.2125

چکیده

سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفادۀ حداکثری از ظرفیت‌های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین‌المللی برای کنترل پدیدة جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می‏بخشد و با الهام از اسناد بین‏المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می‏نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحالۀ حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل‎گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می‎زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم‎گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی‎های مشروع شهروندان، خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combinatory Criminal Policy Strategy in Democratic and Totalitarian Models of Criminal Policyy

نویسنده [English]

  • Shahrdad Darabi
Assistant Professor Department of law, Faculty of human science University of Islamic Azad, Qom , Iran
چکیده [English]

Combinatory criminal policy based on the conscious and purposeful process of combining variables with maximum use of governmental, public and international capacities to control the criminal Phenomenon , by changing the scope of criminal policy, expands the border of crime from criminal law to administrative, disciplinary, trade union, etc. It is inspired by international and domestic documents, strategies and recommends and adopts a variety of measures. Studies show that the combined criminal policy strategy in the democratic model, with no complete abstraction from libertarianism and with the transformation of criminal law in favor of alternative variables, forms a positive and empowering synergy against crime.  But, in The totalitarianism model of negative and empowering convergence, along with the inflation of criminal law in order to maintain political order, will be accompanied by a maximum advance in the legitimate rights and freedoms of citizens.
 

1. Introduction
The Combinatory criminal policy is a new strategy in the field of criminal policy that involves maximum use of the capacity of the interface institutions and the complimentary of the penal justice system in response To  normalize, other than the judiciary on the one hand and the provision of the capacity of the executive, parliament, civil society, media, associations, and citizens to create consensus on the other. With all its influence, the approach of the Combinatory  strategy in democratic models and  totalitarian criminal policy is presented.
 
2. Methodology
This research has been done by descriptive-analytical method and relying on democratic and totalitarian models of criminal Policy  and studying the laws and regulations of legal systems in the form of documents and libraries.
 
3. Results and discussion
In a democratic model, social capital is the ability to expand collective action and merge variables and use the capabilities of triple forces in the development of citizen maneuver space, diversion with the development of civil society in favor of civil society, reduction Of  enterprise and the use of community participation in optimal management of the country. In fact, the state function of the combinatory criminal Policy has led to the combination of social, economic, cultural, and etc that the existence of multiple variables generating crime leads to the combination of different variables in the  normalize and
respondology criminal policy of the criminals, judicial and administrative policy.
In contrast, the combinatory strategy in a totalitarian criminal policy model is consistent with the superiority of executive branch institutions in policing and security networks, which can be legitimacy to eliminate or expel criminal,  incapacitation, corporal punishment development, and maximum suppression conditions. The possible formation of civil society and non - formal and secondary organizations is a means of bringing the subjection of political, social, economic, economic to citizens, which, on the basis, is defined by the government. so the crystallization of a combined strategy in these communities will lead to the benefit from the prevention of public crime, even to the privacy of citizens ' private morals, and the development of the range of criminal law through the open criminalization   and the strengthening of state networks of criminal policy.
 
4. Conclusion
Combinatory criminal policy in the democratic model, with no complete abstraction from libertarianism and with the transformation of criminal law in favor of alternative variables, forms a positive and empowering synergy against crime, but in The totalitarianism model of negative and empowering convergence, along with the inflation of criminal law in order to maintain political order, will be accompanied by a maximum advance in the legitimate rights and freedoms of citizens.
 
Selection of References
Babaei, M.A. and Mahdavi, D. (2012), “Criminal territory and its place in the Iranian legal system”, Quarterly Journal of Criminal Law Teachings, No. 3, pp. 110-128. [In Persian]
Darabi, Sh. (2020), “Combined criminal policy against environmental crime”, Quarterly Journal of Criminal Law Teachings, No. 19, pp. 69-97. [In Persian]
Delmas - Marty, M. (2019), The Great Systems of Criminal Policy, translated by Ali Hossein Najafi Abrandabadi, fourth edition, Tehran: Mizan Publishing. [In Persian]
Ebrahimi, Sh. (2017), Preventive Criminology, Fourth Edition, Tehran: Mizan Publications. [In Persian]
Foko, M. (2020), Care and Punishment (Born in Prison), translated by Niko Sarkhosh and Afshin Jahandideh, 17th edition, Tehran: Ney Publishing. [In Persian]
Lazerge, Ch. (2021), An Introduction to Criminal Politics, translated by Ali Hossein Najafi Abrandabadi, ninth edition, Tehran: Mizan Publications. [In Persian]
Najafi Abrandabadi, A.H. (2017), Criminal Policy, in: Encyclopedia of Economic Criminal Sciences, by Amir Hassan Niazpour, first edition, Tehran: Mizan Publishing. [In Persian]
Najafi Abrandabadi, A.H. (2017), Fair Prevention of Crime in: Criminal Science, Collection of Articles in: Honoring Professor Dr. Mohammad Ashouri, Sixth Edition, Tehran: Samt Publications. [In Persian]
Najafi Abrandabadi, A.H. (2018), Criminological developments in white-collar delinquency, Introduction to: Red-collar delinquency, by Shahrdad Darabi, first edition, Tehran: Mizan Publishing. [In Persian]
Najafi Abrandabadi, A.H. (2019), Criminal Politics from Models to Movements, Introduction to: Miri Delmas-Marty, The Great Systems of Criminal Policy, FourthEdition, Tehran: Mizan Publications. [In Persian]

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delinquency
  • Responding
  • Combinatory criminal policy
  • Democracy
  • Totalitarianism
آشوری، داریوش (1399)، دانشنامه سیاسی، چ بیست و نهم، تهران:انتشارات مروارید.
ابراهیمی، شهرام (1396)، جرم‌شناسی پیشگیری، چ چهارم، تهران: انتشارات میزان.
ابراهیمی، شهرام (1399)، بزهانگاریِ عدم انجام تدابیر پیشگیری از بزهکاری، در: دانشنامه سیاستگذاری حقوقی، با کوشش لعیا جنیدی و امیرحسن نیازپور، چ اول، تهران: انتشارات میزان.
اسکینر، استیفن (1399)، فاشیسم و حقوق کیفری: تاریخ، مبانی نظری و استمرار، ترجمۀ سید باسم موالی‌زاده، چ اول، تهران: انتشارات شهر دانش.
اکبری، کمال (1384)، «اصول و ویژگی‌های مردم‌سالاری دینی»، رواق اندیشه، شماره 41، ص 25-31.
بابایی، محمد علی و مهدوی، داور (1391)، «قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه آموزههای حقوق کیفری، شماره 3، ص 101-128.
پاک نهاد، امیر (1394)، سیاست جنایی ریسک مدار، چ دوم، تهران، نشر میزان.
جعفریان سوته، سید حسن (1399)، شبکههای خودانضباطی اقتصادی در: دانشنامه سیاستگذاری حقوقی، به کوشش لعیا جنیدی و امیرحسن نیازپور، چ اول، تهران: انتشارات میزان.
جمشیدی، علیرضا (1395)، سیاست جنایی مشارکتی، چ دوم، تهران: نشر میزان.
دارابی، شهرداد (1399)، «سیاست جنایی ترکیبی در برابر بزهکاری زیست محیطی»، فصلنامه آموزههای حقوق کیفری، شماره 19، ص 69-97.
دارابی، شهرداد (1397)، پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی، چ دوم، تهران: نشر میزان.
دلماس - مارتی، می رِی (1398)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ چهارم، تهران: نشر میزان.
رحمانیان، حامد و حبیب‌زاده، محمدجعفر (1392)، «ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص‌ها»، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، ص 47-71.
رستمی، هادی (1399)، حقوق کیفری و لیبرالیسم، چ اول، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
 شمعی، محمد (1393)، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، چ اول، تهران:انتشارات جنگل.
شمعی، محمد و شهباز، سارا (1394)، جرم انگاری حداکثری، چ اول، تهران: انتشارات جنگل.
طباطبایی موتمنی، منوچهر (1399)، حقوق اداری، چ بیست و سوم، تهران: انتشارات سمت.
ظهیرنژاد ارشادی، مینا (1375)، کره شمالی، چ اول، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
غلامی، حسین (1396)، اصل حداقلی بودن حقوق جزا، چ دوم، تهران: انتشارات میزان.
غلامی، حسین (1399)، کیفرشناسی، چ سوم، تهران: نشر میزان.
فوکو، میشل (1399)، مراقبت و تنبیه(تولد زندان)، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چ هفدهم، تهران: نشر نی.
کرمی‌پور سیار، عباس (1393)، «پیشگیری از جرم در موافقت‌نامه‌های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پیشگیری از جرم، شماره 32، ص 105-132.
گسن، رمون (1399)، جرم‌شناسی خیزشهای اجتماعی، ترجمه و پژوهش شهرام ابراهیمی، چ اول، تهران: نشر میزان.
گسن، رمون (1371)، بحران سیاست‌های جنایی کشورهای غربی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ص 277-335.
لازرژ، کریستین (1400)، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ نهم، تهران: انتشارات میزان.
منتسکیو، شارل دو (1396)، روح القوانین، ترجمۀ مهدی، علی اکبر، چ چهاردهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
مهدوی، داور (1393)، قلمرو کیفری در حقوق ایران(دادرسی عادلانه در رسیدگیهای غیر قضایی)، چ اول، تهران: نشر میزان.
مین وُو یون (1390)، «درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر: جرم و مجازات در کره شمالی»، ترجمۀ حسین غلامی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال ششم، شماره نوزدهم، ص 191-218.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1399)، بین‌المللی- اساسی شدنِ اصول حقوق کیفری در: دانشنامه سیاستگذاری حقوقی، به کوشش لعیا جنیدی و امیرحسن نیازپور، چ اول، تهران: انتشارات میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید (1397)، دانشنامه جرم‌شناسی، چ پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1398)، سیاست جنایی از مدلها تا جنبشها، دیباچه در: می ری دلماس – مارتی، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، چ چهارم، تهران: انتشارات میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1392)، درآمدی بر  پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصتها و چالشها در: بایسته‎های پژوهش در نظام عدالت کیفری، چ اول، تهران: انتشارات میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1396)، پیشگیری عادلانه از جرم در: علوم جنایی، مجموعه مقالات در: تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، چ ششم، تهران: انتشارات سمت.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1394)، به‌سوی یک سیاست ملی پیشگیری از بزهکاری، دیباچه در: دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد، چ اول، تهران: انتشارات میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1391)، درباره امنیت شناسی (از حق بر امنیت تا حق بر تأمین) دیباچه در: مدیریت انسان مدار ریسک جرم، به کوشش سودابه رضوانی، چ اول، تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1395)، حقوق کیفری در آغاز هزارهی سوم، دیباچه در: مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، تألیف فِلچر، جورج پی، ترجمۀ سید مهدی سیدزاده ثانی، چ دوم، تهران:  انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1398)، تحولات جرمشناسی بزهکاری یقه سفیدها، دیباچه در: بزهکاری یقه سرخ‎ها، به کوشش شهرداد دارابی، چ اول، تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1396)، سیاست جنایی، در: دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیرحسن نیازپور، چ اول، تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1395)، جرم‌شناسی حقوقی، در: دائره المعارف علوم جنایی، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، چ دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1396)، جنایات بینالمللی و جرمشناسی، دیباچه در: آلت سمولرز ورولف هاومن، جرمشناسی فراملی؛ به سوی جرمشناسی جنایات بینالمللی، به کوشش حمیدرضا نیکوکار، چ اول، تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1398)، علوم جنایی در رویارویی با رویدادهای سیاسی (درآمدی بر تحولات حقوق کیفری و جرمشناسی در پرتو انقلاب مارکسیستی- لنینیستیِ روسیه)، در: دایره المعارف علوم جنایی، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب چهارم، چ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
نوبهار، رحیم (1396)، اصل کاربرد کمینهی حقوق کیفری در:  اصل حداقلی بودن حقوق جزا، به کوشش حسین غلامی، چ دوم، تهران: انتشارات میزان.
نولته، ارنست (1398)، جنبش‌های فاشیستی (بحران نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم)، ترجمۀ مهدی تدینی، چ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
نیازپور، امیرحسن (1399)، کنشگران دولتی سیاسگذاری حقوقی در: دانشنامه سیاستگذاری حقوقی، به کوشش لعیا جنیدی و امیرحسن نیازپور، چ اول، تهران: انتشارات میزان.
نیازپور، امیرحسن (1398)، آئین دادرسی کیفری اقتصادی، چ اول، تهران: نشر میزان.
Welsh. c. Bardon & farrington p. david (2012), The science & politics of crime prevention: toward a new crime policy, the oxford hand book of crime prevention.
Wvekens, Anne (2009), The evolving story of crime prevention in France, in crime prevention policies in comparative perspective