تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989

نویسنده

چکیده

کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب میشوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به‏ عنوان افراد بی‏تابعیت، در ایران زندگی می‏کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان \"قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی\" مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارایه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسایی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection about the Situation of Children from Marriage of Foreign Men and Iranian Women with regard to 1989 Convention on the Rights of Child

نویسنده [English]

  • Manuchehr Tavassoli Naini
چکیده [English]

The convention on the right of child 1989 emphasizes in identity and nationality right of children and Iranian government with adhesion to this convention has also recognized this right. In the past years the marriage of many foreign nationals with Iranian women faced our community with the phenomenon of orphans and without certificates of birth and identity papers persons. These children in legal view are nationals of their father’s country, but they live in Iran as the real stateless persons. To solve this problem, the legislature adopted an act in 1385 entitled “the law to determine the nationality of children from marriage of married Iranian women with foreign men”.
To solve this problem, different solutions can be provided. But it seems that the principal solution depends on legislature to crest some changing in civil law and preserve the nationality of Iranian women in case of marriage with foreign nationals. This solution is compatible with principles 41 and 42 of the Constitution. The recent research with regard to convention on the right of child aims to examine the identity right and the legal status of these children and propose certain solution to prevent this phenomenon

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Foreign Nationals
  • Marriage
  • children
  • Identity
  • Nationality
  • Birth Certificate