تعداد مقالات: 196
26. پیامدهای جرم شناختی هدفمندسازی یارانه ها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-50

محمدعلی بابایی؛ فاطمه الساداد هاشمی دامنه


30. مطالعۀ تحلیلی ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-53

عباسعلی حسین خانزاده؛ محبوبه طاهر


31. قانون‌گذاری و قانون‌مداری با مطالعه‌ی انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-62

محمد صدر توحیدخانه


32. کنترل تحت نظر درحقوق کیفری ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-53

علی القاصی مهر؛ علی جانی پور؛ شهرام ابراهیمی


33. نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در هم‌نشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-48

فرهاد اصغری؛ عباس صادقی؛ رضا قاسمی جوبنه؛ شهریار درگاهی


34. سیطرة حبس‌گرایی و رویای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعة موردی حوزة قضایی شهر کرمان)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-59

حسین پورمحی آبادی؛ داریوش بوستانی؛ سعید قماشی


35. مطالعه تطبیقی تجاوز از حدود دفاع مشروع (دفاع مشروع افراطی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-59

حسن پوربافرانی


36. بررسی مبنای ضرر در جرم انگاریِ تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-65

احمد حاجی ده آبادی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمد یوسفی


39. نقش نظریات اخلاقی و فلسفی در مسئله اکراه در قتل در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-45

علیرضا تقی پور؛ سیدرضا رفیعی


41. چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-57

مجتبی جانی پور؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه


43. رویکرد دیوان کیفری بین المللی در قبال فرآیند آماده سازی شهود

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 37-61

بهزاد رضوی فرد؛ حسن فقیه محمدی


44. مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-71

مهراب داراب پور


45. مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش‌های فرارو

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-74

فاطمه توکلی؛ حسین آقابابایی؛ حسن شاه ملک پور


46. نمودهای جزایی دیگر آزاری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-72

بتول پاکزاد؛ هورمزد یعقوبی نژاد


50. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-80

منصور رحمدل