پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری

نویسندگان

چکیده

دین با راهنمایی ها و قواعد خاص اخلاقی خود فرد را مجهز می کند که با کنترل خویشتن از برخی از رفتارها امتناع کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع جهت گیری مذهبی با ظرفیت خودمهارگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 881387 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (شامل 65 دانشجوی دختر و 35 دانشجوی پسر) به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت، برای سنجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی دانشجویان و از مقیاس خودمهارگری تانجنی، برای سنجش خودمهارگری دانشجویان استفاده شد. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سوال های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی با خودمهارگری رابطه ای وجود ندارد. افزون بر این مشخص شد جهت گیری مذهبی مردان بیشتر بیرونی بوده ولی جهت گیری مذهبی زنان بیشتر درونی است، اما از نظر خودمهارگری بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. جهت گیری دینی درونی، خودمهارگری افراد را قوی می‌کند و باعث می شود که افراد حتی در غیاب منبع قدرت بیرونی نیز به طور مطلوب و مولّد عمل کنند. بنابراین از طریق درونی سازی دین و آموزه های دینی، می توان انسانهایی را تربیت کرد که از خودمهارگری بالایی برخوردار باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Self Control Capacity based on Various Religious Orientations and Its Role In Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Hossein Aghababaei
  • Abbas Ali Hossein Khanzadeh
  • Ghorban Hemati Alamdarloo
  • Azam Moradi
  • Sedigheh Rezayi Dehnavi
چکیده [English]

Religion and its specific rules and moral principles furnish the people don't do some behaviors by their self-control. For this reason, the present study looking for to investigate the relationship between Religious orientation and self-control. The statistical population of this research includes the whole B.A. Students at university of Guilan that are studding in 2010-2011. The sample size was 100 (65 female and 35 male) that these students were selected by randomize cluster sampling. Alport Religious orientation scale was used for measuring of students’ Religious orientation and Tangney self-control scale was used for measuring of students’ self-control. Mean and standard deviation was used to description of data and analysis of data was accomplished by utilization Pierson correlation coefficient, Multiple Regression Analysis, one-way ANOVA and T test.
The results indicated: There was significant relationship between Intrinsic Religious orientation and self-control of students but there was no relationship between Extrinsic Religious orientation and self-control of students. Moreover results showed that Religious orientations of males are more Extrinsic and Religious orientations of females are more Intrinsic. Also the research revealed that there are no differences between males and females on self-control. Intrinsic religious orientation reinforces the people self-control and leads to absolute and productive performance without supervision and monitoring of extrinsic authority. Therefore by internalizing religion and religious teachings you can train people who are self-control

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Orientation
  • self
  • Control
  • Delinquency
  • University Students