مطالعۀ تحلیلی ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار

نویسندگان

چکیده

بزهکاری و رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چندبعدی است که تحت‌تاثیر متقابل عوامل محیطی و زمینه‌های سرشتی فردی قرار دارد. این رفتارها به عنوان اعمال و نگرش‌هایی تعریف می‌شوند که هنجارهای اجتماعی و حقوق فردی یا خصوصی دیگران را نقض میکنند. با توجه به عواقب رفتارهای بزهکارانه از جمله مخاطرات فردی و اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی آن، درک دلایل مشارکت برخی نوجوانان در رفتارهای ضدّ اجتماعی و عدم مشارکت برخی دیگر از نوجوانان، از اولویت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه به حساب میآید. علی‌رغم چندبعدی بودن رفتارهای بزهکارانه، الگوی رفتاری ضدّاجتماعی و بزهکارانه تا اندازه‌ای می‌تواند از طریق برخی از ویژگی‌های شخصیتی تبیین گردد. یکی از جهت‌گیری‌های مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی پیوند بین تمایلات یا گرایشات شخصیتی با ارتکاب جرم و رفتارهای بزهکارانه است. بر این اساس رفتار مجرمانه متاثر از برخی صفات شخصیتی است. نتایج پژوهش‌های مختلف حاکی از آن هستند که صفات شخصیتی روان گسستگیگرایی، برون‌گرایی، و روان آزردگی گرایی به طور مثبت پیش‌بینی‌کننده بزهکاری هستند. برخی دیگر از پژوهش‌ها نیز بحث کرده‌اند که صفات اصلی شخصیت مانند تکانشگری، نیاز به برانگیخته شدن یا هیجان‌طلبی بهتر از ویژگی‌های روان‌گسستگی گرایی، برون‌گرایی، و روان آزردگی گرایی، پیش‌بینی‌کننده بزهکاری هستند. به طور خاص هیجان‌پذیری منفی بالا یعنی گرایش به تجربه کردن حالت‌های عاطفی اجتنابی و فقدان بازداری، رفتارهای ضدّ اجتماعی و بزهکارانه را پیش‌بینی می‌کنند. بدین ترتیب با توجه به این که شناخت بهتر صفات شخصیتی افراد بزهکار می‌تواند در درک، ارزیابی، و طراحی برنامه‌های مداخله‌ای به ما کمک کند؛ مقاله حاضر با هدف بررسی و شناسایی عمیق‌تر رگه‌های شخصیتی و سایر زمینه‌های روان‌شناختی مانند توانمندی‌های شناختی افراد بزهکار تلاش می‌کند پیشنهادها و راهکارهای لازم در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه از چنین آسیب‌های اجتماعی را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study of Personality Characteristics of Delinquent Adolescents

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Hossein Khanzadeh
  • Mahboobe Taher
چکیده [English]

Delinquency and criminal behavior are multidimensional and complex process involving the interaction between environmental factors and individual tendencies. These behaviors are defined as acts and attitudes that violate social norms and individual or privacy rights of others. Social and economic costs of delinquency in society are caused that understanding its causes participation of some adolescences in antisocial behaviors and non-participation of some adolescences, is considered as priorities of prevention of social pathologies. Despite being a multidimensional delinquent behavior, pattern of antisocial and delinquent behavior can partly be explained by some personality characteristics. Thus one of the important directions in the study of criminal behavior is investigation of the link between the personality traits with inclinations of crime and delinquent behaviors. However, criminal behavior is influenced by some personality traits. Various researches show that the psychotic personality traits, extroversion and neuroticism can predict delinquency positively. Some of the researches have also discussed that main personality traits such as impulsivity, are better predictors than psychotic features, extraversion, and neuroticism for delinquency. In particular, high negative emotionally, the tendency to experience avoidance affective states and lack of inhibition, predict antisocial and delinquent behaviors. Considering the better understanding of personality traits of delinquent people can help in perception, assessment, and design interventional planning, the aim of present study is deeper study and identification of personality traits and psychological backgrounds such as cognitive abilities in delinquent people, and providing necessary recommendations and guidelines in connection with the prevention of social pathologies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Psychological backgrounds
  • Delinquency