بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب

نویسندگان

چکیده

جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزء‍‍ِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتیجه را شرط مرکب بودن کلاهبرداری منظور کرد. از سویی دیگر، کلاهبرداری را نمی توان جرم ساده نامید، زیرا در این صورت همانطور که خواهیم گفت، جرم مذکور، جرم ساده مقید تلقی می شود که در این جرایم عنوان مجرمانه فقط به نتیجه تعلق می گیرد. حال آنکه عنوان مجرمانه در کلاهبرداری علاوه بر نتیجه به رفتار فیزیکی هم تعلق گرفته است. سرانجام این پژوهش براین است که؛ نتیجه در جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم ساده، حالت یا وضعیتی عارض بر رفتار فیزیکی نیست، بلکه خود به صورت فعلی مستقل از رفتار فیزیکی ارتکاب یافته و ماهیتی خاص دارد که با توجه به تفکیک و تعریفی که از جرایم ساده و مرکب ارایه خواهیم داد و آنها را به جرایم سادۀ مطلق، سادۀ مقید، مرکبِ مطلق و مرکبِ مقید تقسیم می نماییم، کلاهبرداری جزء جرایم مرکبِ مقید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking Fraud as Compound Crime

نویسندگان [English]

  • Hamed Rahdarpour
  • Farshad Changaei
  • Mahbobeh Amini
چکیده [English]

Compound crime is a crime of which actus reus have been composed of varied action. Therefore, compound crime should have more than one physical conducts because the only component of actus reus which emerges as action is physical conduct while in Fraud, physical conduct has been composed by resorting to fraudulently means which is not varied action (though numerous) and stealing of property belonging to another is only result of crime not physical conduct. The condition of Fraud for being composed should not be considered. On the other hand, Fraud cannot be called Simple crime because in this case, we will state that it is the result of simple crime in which criminal title relates to the result while in Fraud, it relates to physical conduct in addition to result. In the contrary to simple crimes, a case or condition of Fraud doesn’t occur as result of physical conduct but it is an action independent of the committed physical conduct and has special nature and with regard to classification and definition of simple and compound crimes, we classified them into absolute simple crimes, result simple, absolute compound and result compound crimes. Fraud is regarded as result compound crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compound Crime
  • Fraud
  • Varied Action
  • Resort to Fraudulently Means
  • Stealing of Property Belonging to Another