نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در هم‌نشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی

چکیده

در تبیین اعمال خلاف قانون، نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می‌بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر در دانش­آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق همبستگی است. 198 دانش آموز دبیرستانی شهر پارس آباد  در سال تحصیلی 93- 1392به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­های نظارت والدینی، خودکارآمدی عمومی، همنشینی با همسالان بزهکار و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین نظارت والدینی و خودکارآمدی با همنشیتی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نظارت والدینی و خودکارآمدی می­توانند 21 درصد از واریانس همنشینی با همسالان بزهکار و 34 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را پیش­بینی نمایند. نتایج تحقیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای خانوادگی و روانشناختی در کاهش همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پر خطر دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Parental Monitoring and Self- Efficacy in Affiliation with Delinquents Peers and High Risk Behaviors of High School Students

نویسندگان [English]

  • Farhad Asghari 1
  • Abbas Sadeghi 2
  • Reza ghasemi Jobaneh 3
  • Shahriar Dargahi 3
چکیده [English]

In defining the acts contrary to law, the pure legal perspective is not enough but also it should be surveyed by other perspectives such as family and psychological issues. The object of current study was to investigate the role of parental monitoring and Self-efficacy in affiliation with delinquent peers and high risk behaviors among high school students. The research method is correlation. 198 one  high school students were selected through a random cluster sampling method in  2013-2014 academic years, and responded to the parental monitoring, Self-efficacy, affiliation with delinquent peers’ questionnaires, and adolescent risk- taking scale. For data analysis the Pearson coefficient and stepwise regression are used. Research results showed that there were significant negative relationships between parental monitoring and self-efficacy with affiliation with delinquent peers and high risk behaviors (P> 0.01). The results of regression analysis showed that parental monitoring and self- efficacy could significantly predict 21 percent variance of affiliation with delinquent peers and 34 percent of high risk behaviors. The results of current study signifies the importance of familial and psychological variables in decreasing affiliation with delinquent peers and high risk behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Risk Behaviors
  • Affiliation with Delinquent Peers
  • Parental Monitoring
  • self- Efficacy
  • Students