مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی و درمانی، در مرحله اجرای مجازات زندان، در ایران و کانادا

نویسندگان

چکیده

بررسی تفکرات راهبردی قانون گذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمین، به خصوص در مرحله اجرای مجازات زندان و میزان اهتمام به اجرایی نمودن آن؛ مساله مهمی است که می تواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک سیستم را نشان دهد. اگر در بحث اصلاح و درمان به سطح بندی راهبردها بپردازیم، به نظر میرسد که می بایست در کنار راهبردهای پایه ای و یا بسترساز، برخی از موارد موجود در مرحله اجرای کیفر را راهبردهای اجرایی دانست. در این مرحله، برگزاری دوره های اصلاحی درمانی، ارزیابی و سنجش کارایی، اولویت در اصلاح، تخییر در اصلاح و تخصصی نمودن امر اصلاح جلوهنمایی می کنند. توجه عمیق به کارکردهای عملی ساز وکارهای اصلاحی حاکم در مرحلۀ اجرای مجازات زندان در ایران و کانادا بیانگر این مهم است که جز در خصوص راهبرد اول که اهتمام ایده آلی نسبت به آن در ایران و کانادا وجود دارد، در مورد سایر موارد، سیستم اصلاحی ایران برخلاف کانادا با کاستی هایی مواجه است. راهبردهای ارزیابی و سنجش کارایی و تخصصی نمودن امر اصلاح، راهبردهای کلانی می باشند که عدم توجه به آنها موجب تاثیر بر سایر راهبردها می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Reformation and Treatment Strategies in the Stage of Implementing Imprisonment in Iran and Canada

نویسندگان [English]

  • Shahram Ebrahimi
  • Abdollah Eizadi
چکیده [English]

Investigating strategic thoughts of lawmakers and criminal policy-decision makers in the field of reformation and treatment in the stage of implementing imprisonment and the effort to make them applicable is an important matter that can represent a system’s purposefulness and program-oriented in the form of comparative study. In discussion of reformation and treatment if we attend to categorize strategies, it appears that alongside the basic and fundamental the strategies, some of the cases in the stage of implementing retribution, are supposed to be practical strategies. In this phase, establishing reformation-oriented and treatment-oriented courses, evaluating the effectiveness, priority in reformation and changing and specializing reformation are considered prominent. Paying profound attention to practical functions of reformatting mechanisms that being used in the stage of implementing imprisonment in Iran and Canada indicates that rather on first strategy that had given the most effort, in other cases Iran’s reformation system, unlike Canada’s, has weaknesses and lack of attention. Evaluation strategies, evaluating the effectiveness and specialization of reformation are major the strategies that ignoring them affects other strategies and thus reformatting foundations will be unsecured and they will be the cause for provided reformatting policies to be ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reformation and Treatment
  • Evaluating the Effectiveness
  • the Change in Reformation
  • imprisonment