نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزار‌جنسی بررسی میزان بزه‌دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 205-224]
 • آزمایش فکری تأمّلی بر بنیان‌های معرفت‌شناختی توجیه کیفرگرایی حکومتی بر پایۀ برساخت دشمن از مجرم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 255-288]

ا

 • اجتماع علمی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی علم بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی در ایران: موانع و مقتضیات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-150]
 • احساسات و عواطف مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری‌های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم‌گیری دو روشی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 189-213]
 • اشخاص حقوقی مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]
 • اعاده حیثیت مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]
 • اعمال تصدی گری مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 57-80]
 • اعمال حاکمیتی مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 57-80]
 • افترا تشهیر «متهم»؛ از اصل ممنوعیت تا موارد اباحه قانونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 215-239]
 • افراد‌بالغ بررسی میزان بزه‌دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 205-224]
 • اقتدارگرای فراگیر راهبرد ترکیبی در مدل‌های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 53-74]
 • اکوساید میراث حقوقی گالستون: بازخوانی فرایند تولّد مفهوم اِکوساید [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 225-254]
 • انتشار تصویر تشهیر «متهم»؛ از اصل ممنوعیت تا موارد اباحه قانونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 215-239]

ب

 • بدهکاران بانکی مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 107-130]
 • برنامة اقدام سیاست جنایی ایران در قبال تأمین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 241-269]
 • بزه انگاری راهبرد ترکیبی در مدل‌های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 53-74]
 • بزهدیدگی بررسی میزان بزه‌دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 205-224]
 • بزه‌دیدگی ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-326]
 • بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی در ایران: موانع و مقتضیات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-150]

پ

 • پاسخ گذاری راهبرد ترکیبی در مدل‌های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 53-74]
 • پالایش پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟ [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 163-187]
 • پیشکش تحولات تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-55]
 • پیشگیری اجتماعی تحلیلی بر کنترل کیفری درمقابله با وندالیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 289-314]
 • پیشگیری وضعی تحلیلی بر کنترل کیفری درمقابله با وندالیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 289-314]
 • پیشگیری وضعی پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟ [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 163-187]

ت

 • تاریخ تحولات تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-55]
 • تأمین مالی تروریسم سیاست جنایی ایران در قبال تأمین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 241-269]
 • تخریب چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 99-122]
 • تراجنسی بررسی میزان بزه‌دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 205-224]
 • ترس والدین ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-326]
 • تشهیر تشهیر «متهم»؛ از اصل ممنوعیت تا موارد اباحه قانونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 215-239]
 • تصمیم‌گیری دو روشی مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری‌های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم‌گیری دو روشی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 189-213]
 • تصمیم‌گیری‌قضایی مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری‌های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم‌گیری دو روشی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 189-213]
 • تعارض سیاست جنایی ایران در قبال تأمین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 241-269]
 • تعدد جرم چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 99-122]
 • تقلیل‌گرایی کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 75-97]
 • توجیه مجازات مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]

ج

 • جامعه‌شناسی کیفر جامعه‌شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه‌های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه‌شناسی کیفر [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 131-161]
 • جرایم‌غیرقابل‌گذشت جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 7-28]
 • جرایم‌قابل‌گذشت جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 7-28]
 • جرایم مشمول قاعده درأ قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 7-31]
 • جرائم علیه آسایش عمومی تحلیلی بر کنترل کیفری درمقابله با وندالیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 289-314]
 • جرم مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 57-80]
 • جرم اقتصادی ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 271-295]
 • جرم دولتی پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟ [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 163-187]
 • جنایات علیه محیط‌زیست میراث حقوقی گالستون: بازخوانی فرایند تولّد مفهوم اِکوساید [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 225-254]
 • جنبه خصوصی جرم جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 7-28]
 • جنبه عمومی جرم جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 7-28]
 • جنگ اکولوژیکی میراث حقوقی گالستون: بازخوانی فرایند تولّد مفهوم اِکوساید [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 225-254]

ح

 • حبس تعزیری کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 75-97]
 • حدود حق‌النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 29-52]
 • حق حق‌النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 29-52]
 • حق‌الله حق‌النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 29-52]
 • حق‌النّاس حق‌النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 29-52]
 • حقوق بنیادین پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟ [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 163-187]
 • حقوق کشورهای اسلامی قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 7-31]

خ

 • خسارت ناشی از جرم چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 99-122]

د

 • درک تأمّلی مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری‌های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم‌گیری دو روشی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 189-213]
 • درک‌ شهودی مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری‌های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم‌گیری دو روشی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 189-213]
 • دشمن‌مداری تأمّلی بر بنیان‌های معرفت‌شناختی توجیه کیفرگرایی حکومتی بر پایۀ برساخت دشمن از مجرم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 255-288]

ز

 • زندان‌دایی کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 75-97]

س

 • سیاست جنایی ایران سیاست جنایی ایران در قبال تأمین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 241-269]
 • سیاست جنایی ترکیبی راهبرد ترکیبی در مدل‌های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 53-74]
 • سجل قضایی مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]

ش

 • شبکه‌ی روابط فرهنگی جامعه‌شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه‌های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه‌شناسی کیفر [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 131-161]
 • شبهات اثباتی قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 7-31]
 • شرکت در جرم چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 99-122]
 • شهرداری مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 57-80]
 • شهر کابل ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-326]

ع

 • عمد خاص ارکان تشکیل‌دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 81-106]
 • عمد عام ارکان تشکیل‌دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 81-106]
 • عنصر روانی ارکان تشکیل‌دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 81-106]
 • عهد عتیق تحولات تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-55]
 • عوامل مؤثر ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-326]

ف

 • فرزند ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-326]
 • فرهنگ جامعه‌شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه‌های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه‌شناسی کیفر [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 131-161]
 • فساد ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 271-295]
 • فساد تحولات تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-55]
 • فضای سایبری پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟ [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 163-187]
 • فضای ‌مجازی بررسی میزان بزه‌دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 205-224]
 • فقه جزایی قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 7-31]

ق

 • قاعده درأ قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 7-31]
 • قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 99-122]
 • قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 7-28]
 • قدرت جامعه‌شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه‌های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه‌شناسی کیفر [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 131-161]

ک

 • کالایی شدن کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 75-97]
 • کرامت انسانی کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 177-204]
 • کیفربدنی کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 177-204]
 • کیفر سالب آزادی کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 177-204]
 • کیفر عادلانه کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 177-204]
 • کیفرگذاری کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 177-204]
 • کیفرگراییِ حکومتی تأمّلی بر بنیان‌های معرفت‌شناختی توجیه کیفرگرایی حکومتی بر پایۀ برساخت دشمن از مجرم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 255-288]
 • کمینه‌گرایی کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 75-97]

گ

 • گالستون میراث حقوقی گالستون: بازخوانی فرایند تولّد مفهوم اِکوساید [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 225-254]
 • گذشت بزه‌دیده حق‌النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 29-52]

م

 • ماهیت نظام اقتصادی ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 271-295]
 • متهم تشهیر «متهم»؛ از اصل ممنوعیت تا موارد اباحه قانونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 215-239]
 • متهم گردانی تشهیر «متهم»؛ از اصل ممنوعیت تا موارد اباحه قانونی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 215-239]
 • مجازات کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 75-97]
 • مجازات تبعی مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]
 • محیط‌زیست میراث حقوقی گالستون: بازخوانی فرایند تولّد مفهوم اِکوساید [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 225-254]
 • مداراگرایی تأمّلی بر بنیان‌های معرفت‌شناختی توجیه کیفرگرایی حکومتی بر پایۀ برساخت دشمن از مجرم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 255-288]
 • مدل سیاست جنایی کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 177-204]
 • مردم سالار راهبرد ترکیبی در مدل‌های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 53-74]
 • مردم سالاری کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 177-204]
 • مسؤولیت کیفری مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 57-80]
 • مطالبات مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 107-130]
 • معاونت ارکان تشکیل‌دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 81-106]
 • معرفت شناسی تحولات تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 33-55]
 • معرفت‌شناسی تأمّلی بر بنیان‌های معرفت‌شناختی توجیه کیفرگرایی حکومتی بر پایۀ برساخت دشمن از مجرم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 255-288]
 • مقابله با جرم تحلیلی بر کنترل کیفری درمقابله با وندالیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 289-314]
 • مقتضیات بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی در ایران: موانع و مقتضیات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-150]
 • موانع بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی در ایران: موانع و مقتضیات [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-150]

ن

 • ناحیة شش ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 297-326]
 • نسبت نظارت و فعالیت اقتصادی ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 271-295]
 • نظارت پیشگیرانه ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 271-295]

و

 • وجدان‌جمعی جامعه‌شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه‌های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه‌شناسی کیفر [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 131-161]
 • وحدت قصد ارکان تشکیل‌دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 81-106]
 • ورشکستگی به تقصیر مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 107-130]
 • ورشکستگی به تقلب مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 107-130]
 • ورشکستگی حقوقی مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 107-130]
 • وصف مجرمانه ارکان تشکیل‌دهندۀ عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 81-106]
 • وندالیسم تحلیلی بر کنترل کیفری درمقابله با وندالیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 289-314]

ه

 • هولوکاست اکولوژیکی میراث حقوقی گالستون: بازخوانی فرایند تولّد مفهوم اِکوساید [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 225-254]