کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران.

3 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22124/jol.2022.19832.2155

چکیده

کیفر، بارزترین شکل مداخله حکومت‌ها در زندگی شهروندان است. امروزه  تصمیم‌سازان سیاست جنایی ضرورت وجود کیفر را انکار نمی‌کنند و در قوانین به‌عنوان ابزاری برای مقابله با بزهکاری با رعایت معیارهایی به‌کار می‌گیرند. یکی از این معیارهای اساسی ، کرامت انسانی است. کاربست این معیار در وضع کیفر برحسب اینکه دولت‌ها تحت لوای کدام رویکردِ سیاسی، سیاست جنایی خود را تنظیم کنند، متفاوت است. در این مقاله، به بررسی وضع کیفر در مدل مردم سالار سیاست جنایی پرداخته می شود. کرامت انسانی، گاهی به‌عنوان اصول ناظر به کیفرگذاری مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری قرار می‌گیرد که در این حالت از یک جهت موجب اجتناب از کیفرهای شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرهای عادلانه که به نوعی کیفرگذاری به حکم ضرورت را ایجاب می‌نماید، است. گاهی در پرتو کرامت انسانی و آورده‌های حقوق بشری موجب تحولات کیفر از لحاظ کیفی و کمی که موجب کنارگذاریِ مجازات‌های بدنی از زرادخانه‌های کیفری و نیز انسانی شدن کیفر سالب آزادی می شود که به نام حقوق انسانی به‌عنوان یک فرد «صاحب حق» به انسان نگریسته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dignity -Based Punishment in the Democrat Model of Criminal Policy

نویسندگان [English]

  • Amirmahdi Azizi 1
  • Seyyed Sahmoud Mir Khalili 2
  • Ali Hossein Najafi Abrandabadi 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Farabi Campus , Qom, Iran.
2 Associate Professor, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran.
3 Professor of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Punishment is the most obvious form of government interference in the lives of citizens. Today, criminal policy makers do not deny the need for punishment and use the law as a tool to combat crime by meeting standards. One of these basic criteria is human dignity. The application of this criterion in sentencing varies depending on various political approaches governments pursue their criminal policy. In this article, the situation of punishment in the democratic model of criminal policy is examined. Human dignity is sometimes considered by criminal policymakers as the principles governing punishment, in which case on the one hand it avoids severe corporal punishment and on the other hand it maximizes fair punishments, which requires punishment as a necessity. Sometimes, in the light of human dignity and human rights, it leads to qualitative and quantitative changes in punishment, which leads to the elimination of corporal punishment from the criminal arsenal, as well as the humanization of the negative punishment of freedom.
 
1. Introduction
Democracies of criminal policy, with their emphasis on humanistic ideas and individualism in the matter of punishment, have always considered human dignity as a precondition for any criminal policy. Human dignity, although in the past was only present in the teachings of religions and philosophical writings, but today it is in the center of global attention and is reflected in international documents and constitutions of countries. Democratic governments have dramatically placed human dignity at the forefront of sentencing, and punishment in the light of the principle of dignity is a limitation for the legislature of imposing unnecessary and inhumane punishments. Today, human dignity is considered as one of the foundations of social order as a new strategy of criminal policy and is reflected in the penal system of criminal policy models. The individual is far more penetrating and guaranteed in the deterministic layers of the punishment strategy. It is obvious that governments without the intellectual presupposition and philosophical ideology cannot achieve the goals they seek from the execution of punishment. Therefore, the extent of government intervention in controlling the behavior of citizens and its prohibition through criminalization and punishment depends on the type of political system and ideology governing the political structure of that government. The importance of justifying punishment stems from the fact that the "human being" as a part of the body of society, is considered in the context of the goals of punishment in the field of punishment. Therefore, one of the most important basic criteria in sentencing is the observance of "human dignity", which is called "dignity-based punishment".
 
2. Methodology
This research is a descriptive-analytical method using written and documentary sources; On the other hand, due to the lack of internal resources, the data has been collected mainly using external source.
 
3.Results and Discussion
Democracies of criminal policy, with an emphasis on humanistic and individualistic ideas in sentencing, have always considered human dignity as a precondition for any criminal policy. Human dignity, although in the past was only present in the teachings of religions and philosophical writings, but today it is in the center of global attention and is reflected in international documents and constitutions of countries. So that by anticipating and approving it in international documents and obliging member states to comply with the content of this principle in domestic regulations, it has gained transnational validity and member states in their constitutions, which is the manifestation of legal recognition aimed at protecting the individual. And his rights are enacted, in order to guarantee and observe human dignity in punishment, they have given it foresight and supra-legislative validity. The role of human dignity in the new strategy of criminal policy can be examined from two dimensions. "Human dignity" is sometimes considered as a criterion of punishment by criminal policymakers, and sometimes in the light of human dignity and the achievements of human rights and criminology, it has led to changes in punishment in terms of quality and quantity throughout history and in the name of human rights as A "rightful" person is viewed as a human being and creates a change in punishment, which is a historical, historical and temporal phenomenon; Therefore, in the light of attention to the inherent dignity of human beings, various types of punishments, including imprisonment (imprisonment) have become more humane and prisoners have the basic rights as a "rightful" human being, as well as a trace of corporal punishment. It is not seen as flogging and amputation, and it is in the light of the protection and guarantee of the inherent human dignity that these punishments, in different periods of history, have disappeared from the criminal arsenal today.
In the other dimension, the "principle of human dignity", as a criterion of punishment based on orbital dignity, causes the avoidance of unnecessary punishments. In other words, if punishment is imposed without the necessity of necessity, it deals with the criterion of human dignity and is not prescribed. Which in this model is based on the teachings of liberal thought and attention to freedom and individualism. Human dignity also acts as a limiter of inhuman punishments in the matter of punishment, which in this sense prevents governments from imposing some inhuman and cruel punishments in dealing with the dignity and honor of human beings. Consequently, the compliance of punishment with human dignity, even before it is considered necessary, is considered by democratic systems. The human requirement of considering punishment in the eyes of the democratic model is that the existence of guilt is a condition for the imposition of punishment on human beings, and on the other hand, the equality of individuals in punishment and the absence of degrading features should be observed.
 
4. Conclusions
One of the main results of this study is that punishment as a manifestation of government authority is closely related to the political and ideological system of each country, so that the "theory of punishment" is derived from the "political theory" of governments. Thus, the application of the criterion of human dignity in sentencing differs depending on which political approach governments pursue their criminal policy. The model of democratic criminal policy inspired by the liberal political system, based on its specific components such as "individualism", "freedom", "rule of law" and "minimal government intervention" has had a significant impact on the "theory of punishment". Therefore, human dignity as a divine gift should not be subject to the decision-makers and norm-makers of the legislative system, and under the pretext of committing a crime, punishments should be determined and executed that are inherent in dealing with dignity; This principle has penetrated into all layers of criminal justice and its observance is necessary at every stage of the criminal process (sentencing, sentencing and execution of punishment).
 
Selection of References
Craig, Eduward, Routledge (1998), Encyclopedia of philosophy, U.S.A, routledge.
Delmas Marti, M. (2016), The Great Systems of Criminal Policy, translated by Ali Hossein, Najafi Aberandabadi, Mizan Publishing, third edition, Tehran.[In Persian]
Feldman, D. (1999) Human Dignity as a Legal Value–Part 1.
peter laslett (1988), Twotreatises of government and the revolution of 1688 section iii of  jasl etts ediforial  ivtroduction to go hn locke . cunbridge university press.
Peyvandi, G.R. and Mirbod, At in the theory of liberalism in the light of the principle of harm, in: The principle of minimum criminal law, Mizan Publishing, first edition, Tehran. .[In Persian]
Rostami, H. (2014), Criminalization and Punishment in the Light of the Principles Restricting Freedom in Liberal Theory, Research Journal of Criminal Law, Fifth Year. [In Persian]
Spiegelberg, H. (1970) Human Dignity: A Challenge To Contemporary Philosophy,,New York, Gordon & Breach.
Sultanfar, Gh., Shambiani, H. and Azmayesh, A. (2017), The Impact of Ideologies on the Receipt and Expansion of the Realm of Criminal Law, Iranian and International Journal of Comparative Law Research, Year 10, Issue: 37.[In Persian]

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • Human Dignity
  • Criminal Policy Model
  • Democracy
قرآن کریم
آنسل، مارک (1395)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری، علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش.
ابراهیمی، شهرام (1398)، «مدیریت زندان در سنجۀ موازین حداقل سازمان ملل دربارۀ نحوۀ رفتار با زندانیان (درباره قواعد ماندلا)،» در: دایره المعارف علوم جنایی، کتاب چهارم، زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، نشر میزان، ص 915 -937.
ابراهیمی، شهرام (1397)، «چگونگی اجرای قواعد حداقل سازمان ملل دربارۀ رفتار اصلاحی با زندانیان در حقوق داخلی»، در: دانشنامه جرم شناسی محکومان، به کوشش عباس شیری، چاپ اول، نشر میزان، ص 87-116.
بکاریا، سزار (1395)، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان.
پیوندی، غلام رضا و میربد، سید علیرضا (1397)، «کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان»، مجله حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره 56. ص 131-166.
جعفری تبریزی، محمد تقی (1370)، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، چاپ اول، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
جوان جعفری، عبدالرضا؛ فرهادی آلاشتی، زهرا و ساداتی، سیدمحمد جواد (1395)، «بازدارندگی و سنجش آن در فلسفۀ کیفر»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، سال هفتم، شماره دوم، ص 59-78.
دلماس مارتی، می ری (1395)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین، نجفی ابرندآبادی ، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.
رحمانیان، حامد (1399)، «ابزارگرایی کیفری»، در: دانشنامه سیاستگذاری حقوقی، به کوشش لعیا جنیدی و امیرحسن نیازپور، چاپ اول، نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهوری، ص 37-40.
 رحمدل، منصور (1396)، تناسب جرم و مجازات، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
رحیمی‌نژاد، اسماعیل (1387)، کرامت انسانی در حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
رحیمی‌نژاد، اسماعیل (1399)، اصل کرامت انسانی، در: دانشنامه سیاستگذاری حقوقی،  به کوشش لعیا جنیدی و امیرحسن نیازپور، چاپ اول، نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهوری، ص 97-102.
رستمی، هادی (1393)، «جرم انگاری و کیفرگذاری حداقل در نظریه لیبرالیسم در پرتو اصل ضرر»، در: اصل حداقل بودن حقوق جزا، چاپ اول، تهران: نشر میزان، ص 65-92.
رستمی، هادی (1393)، «جرم انگاری و کیفرگذاری در پرتو اصول محدود کننده آزادی در نظریه لیبرال»، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، سال پنجم. ص 55-81.
رستمی، هادی (1399)، لیبرالیسم وحقوق کیفری، چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر.
زراعت، محدثه و زراعت، عباس (1400)، «ضمانت اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسی؛ مطالعه موردی نقض آزادی‌ها وحقوق اساسی افراد»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، سال دوازدهم، شماره اول، ص 53-74.
سلطانفر، غلامرضا؛ شامبیانی، هوشنگ و آزمایش علی (1396)، «تأثیر ایدئولوژی ها بر قبض و بسط قلمرو حقوق کیفری»، مجله تحقیقات حقوق تطبیقی ایرانی و بین‌المللی، سال دهم، شماره 37.
صفاری، علی (1389)، کیفرشناسی؛ تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی ، چاپ نهم، تهران: انتشارات جنگل.
صفاری، علی؛ ساداتی، سیدمحمدجواد؛ صابری، راضیه و لکی، زینب (1399)، «تأثیر متغیرهای اجتماعی و فردی بر میزان کیفرگرایی افکار عمومی (مطالعه میدانی در سه شهر تهران، مشهد و قم)»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، سال یازدهم، شماره دوم، ص 131-165.
غلامی، حسین (1393)، اصل حداقلی بودن حقوق جزا، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
غلامی، حسین (1395)، کیفر شناسی؛ کلیات و پاسخ شناسی جرم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
غلامی، حسین (1398)، «کیفرگرایی: معیارها و شاخص‌ها»، از علی حسین نجفی ابرندآبادی، در: دایره المعارف علوم جنایی، کتاب چهارم، چاپ اول، تهران: نشر میزان، ص 1035-1052.
قماشی، سعید (1393)، کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری ، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
کانت، ایمانوئل (1398)، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ پنجم، ، تهران: انتشارات نقش ونگار.
کریس دی، رز؛ ویکتوریا بک، استفان سی، ریچاردز (1397)، «جنبش حبس انبوه در ایالات متحده آمریکا»، ترجمۀ کیمیا کبریتی، به کوشش عباش شیری، در: دانشنامه جرم شناسی محکومان، چاپ اول، نشر میزان، ص 564-593.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1397)، «درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و گونه های آن»، در: دانشنامه جرم شناسی محکومان، به کوشش عباس شیری، چاپ اول، نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1385)، کیفرهای جامعه مدار، (دیباچه) در: برنار، بولک، کیفرشناسی، چاپ پنجم، تهران: نشر مجد.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1395)، سیاست جنایی: از مدل‌ها تا جنبش‌ها، دیباچه در: می ری دلماس، مارتی، نظام های بزرگ سیاست جنایی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1398)، علوم جنایی در رویارویی با رویدادهای سیاسی (درآمدی بر تحولات حقوق کیفری و جرم شناسی در پرتو انقلاب مارکسیستی – لنینیستی روسیه)، در: دایره المعارف علوم جنایی، کتاب چهارم، زیر نظر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: نشر میزان، ص 770-800.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1385)، سیاست جنایی ایران در قلمرو اداره زندان ها: تحول مستمر مقررات اجرایی، (دیباچه) در: برنار، بولک، کیفرشناسی ، چاپ پنجم، تهران: نشر مجد.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1394)، درباره تحولات جرم شناسی، (دیباچه) در: مایک، مگوایر و رادمور، گان، و رابرت، رینر، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، مترجم، حمیدرضا، ملک محمدی، چاپ دوم،. تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1395)، از سیاست جنایی تا نظام های بزرگ سیاست جنایی، (دیباچه) در: می ری دلماس، مارتی، نظام های بزرگ سیاست جنایی ، چاپ سوم، ، تهران، نشر میزان
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1399)، بین‌المللی - اساسی شدنِ اصول حقوق کیفری، در: دانشنامه سیاستگذاری حقوقی، به کوشش لعیا جنیدی، و امیرحسن نیازپور، (به کوشش)، چاپ اول، نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهوری، ص 249-260.
نوبهار، رحیم (1380)، «به سوی مجازات‌های هر چه انسانی‌تر»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن‌ها، چاپ اول، قم: موسسه انتشارات دانشگاه مفید.
هالوی، گابریل (1393)، کیفردهی آموزه‌ای مدرن، ترجمه علی شجاعی، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
هیوود، آندرو (1389)، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمۀ عبدالرحمن عالم، چاپ سوم، تهران: نشر قومس.
یزدیان جعفری، جعفر (1391)، چرایی و چگونگی مجازات، چاپ اول، قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
Feldman, David (1999), Human Dignity as a Legal Value–Part 1    .    
peter laslett,twotreatises of government and the revolution of 1688 section iii of  jasletts ediforial  ivtroduction to go hn locke . cunbridge university press 1988.
Plomer, Aurora (2012), Tsarapatsanis, Dimitrios. The Asymmetry Of Human Dignity As A Constitutional Value And Fundamental Human Right In Europe, University Of Sheffield (Uk), In 12 Global Community Yilj (G. Ziccardi Capaldo Ed, Forthcoming.
Spiegelberg, Herbert (1970), Human Dignity: A Challenge To Contemporary Philosophy,,New York, Gordon & Breach.
McCrudden, Christopher (2008), Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, The European Journal of International Law, Vol. 19 no. 4.
Kant, Immanuel (1984), groundwork of the methaphysics of morals, trans by h.j. pato, London, Hutchinson.