دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مقالات، پاییز و زمستان 1400، صفحه 7-340