شناسائی مفهوم کار اجباری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

انشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

10.22124/jol.2021.18382.2043

چکیده

کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین‌المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده‌اند. سازمان بین‌المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده‌ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می‌شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده‌اند. در این مقاله  مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین‌المللی بررسی و  وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام­ها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Concept of Forced Labor in International Instruments and Iranian Criminal Law

نویسنده [English]

  • Mohsen Eini
Associate Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Forced labour is violation of human dignity and shall mean all work or service which is exacted from any person under the  menace  of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily. The International Labour Organization Interoperated ,based on international instruments, forced labour  as a means of political coercion ; a method of mobilizing and using labour for purposes of economic development; a means of labor discipline; a punishment for having participated in strikes; a means of racial discrimination etc. It has also identified its exceptions. Iranian law has also criminalized this phenomenon, but left its meaning ambiguous; it is worthwhile to reveal the meaning and examples of this phenomenon inspired by the constitution and a special attitude towards international instruments. Our  proposal is to enact an amendment law to remove some ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forced labour
  • prohibition of exploitation
  • labour law
  • right to work
  • International Labour Organization
ابدی، سعیدرضا (1389)، «مسئولیت دولت ایران نسبت به تحقق حقوق بنیادین کار در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژنامه شماره 3، ص 341-378.
اردبیلی، محمدعلی (1399)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ شصتم، ویراست چهارم، تهران: نشر میزان.
ارفعی، عبدالمجید (1389)، فرمان کوروش بزرگ، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی(مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی).
الهیان، محمد جواد (1390)، مجموعه حقوق کار: دامنه شمول قانون کار، جلد اول، چاپ دوم، تهران: موسسه کار و امور اجتماعی.

اندیشکده مطالعات یهود (24/12/1395)، آیا کوروش برده‌داری را لغو کرد؟ ، تاریخ استخراج: 16/03/1399:  http://jscenter.ir/slave-jews/cyrus/3835         

بهمنی قاجار، محمد علی (1389)، «حقوق کار ایران و موازین حقوق بنیادی کار»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 279-280، 1389. ص 124-141.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1363)، ترمینولوژی حقوق، تهران: نشر گنج دانش.
حبیب‎زاده، توکل؛ اشکبوس، حمزه (1392)، «تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه بررسیهای حقوق عمومی، سال دوم، شماره 1، ص135-146.
رستمی، هادی (1393)، «جرم‎انگاری و کیفرگذاری در پرتو اصول محدود کننده آزادی در نظریه لیبرال»، پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم، شماره اول، ص 55-81 .
سپهری، محمدرضا (1390)، دامنه شمول قانون کار، جلد اول، تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی.
صالح، علی پاشا (1383)، سرگذشت قانون، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عبدالقادر، احمد (1390)، «حقوق کارگر در اسلام»، ترجمۀ خداداد احسانی، فصلنامه تخصصی پژوهشنامه حقوق، سال اول، شماره اول، ص 165-185.
عراقی، عزت‎الله (1396)، حقوق کار، جلد اول، چاپ هیجدهم، تهران: انتشارات سمت.
عراقی، عزت‎الله (1399)،حقوق کار، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.
عراقی، عزت‎الله؛ رنجبریان، امیر حسین (1395)، تحول حقوق بین‌المللی کار، تهران: انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.
عینی، محسن (1390)، «مفهوم و ماهیت جرم سوداگری انسان در اسناد فراملی، حقوق ایران و آلمان»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره 2، ص 87-111.
فرح بخش، مجتبی (1392)، جرمانگاری فایده انگارانه، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
قماشی، سعید (1390)، «کرامت انسانی مقتضی گسترش جرم انگاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ضمیمه شماره 56، ص 767-808.
محمدیان، علی؛ حائری، محمدحسن (1393)، «تحلیل فقهی حقوق کارگردر جامعه اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره)»، نشریه مدیریت اسلامی، سال 22، شماره 2، ص233-253.
مجتهدی، محمدرضا؛ لطفی عزیز، اکبر (1392)، «بررسی تطبیقی کار اجباری در ایران در پرتو اسناد بین‌المللی»، نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، شماره های 31-32، ص 59-80.
موسوی، سید فضل‎الله (1379)، «نگاهی به جنبه‎های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره50، ص 89-136.
معین، محمد (1382)، فرهنگ فارسی معین-یک جلدی تلخیص، ویرایش و اضافات واحد پژوهش و برنامه‎ریزی انتشارات معین، چاپ دوم، تهران: انتشارات معین.
ورورائی، اکبر؛ سعادتی، رضا و هاشمی، حمید (1392)، «تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران»، پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره8، ص 33-62.
ولف، فرانسیس؛ کارگزاری، جواد (1383)، «حقوق بشر و سازمان بین‎المللی کار»، کار و جامعه، شماره 58، ص 9-21.
Bakirci, Kadriye (2009), Human trafficking and forced labour, Journal of Financial Crime,Vol. 16 No. 2, pp. 160-165.
Cyrus, Norbert (2005), Trafficking For Labour And Sexual Exploitation In Germany, Geneva, International Labour Office.
Follmar-Otto, Peter, and Rabe, Heike (2009), Human Trafficking in Germany, Berlin, German Institute for Human Rights, Avilable at: 24/07/2020:
menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/study_human_trafficking_in_germany.pdf
International Labour Organization (,January-June 1932), Memorandum on prison labour,International Labour Review ,Vol. XXV, Available at: 21/07/2020 https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-iii-1b.pdf
International Labour Organization (1979), Abolition of Forced Labour, General Survey by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, International Labour Conference, 65th Session, Geneva, International Labour Office, Available at: 21/07/2020 http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661%281979-65-4B%29.pdf
International Labour Organization (2003), Fundamental Rights at Work and International Labour Standards, Geneva, International Labour Office, Available at: 21/07/2020
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_087424.pdf
International Labour Organization(2005) , A Global Alliance against Forced Labour , (Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva, International Labour Office , Avilabie at: 19/07/2020: https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf
International Labour Organization(2005) , Human Trafficking and Forced Labour Exploitation: Guidance for Legislation and Law Enforcement, Geneva , International Labour Office , Avilabie at: 24/07/2020
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081999.pdf
International Labour Organization (2007),Eradication of Forced Labour, Geneva, International Labour Office, Avilabie at: 19/07/2020: https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-iii-1b.pdf
International Labour Organization(2009), Forced Labour and Trafficking , a Casebook of Court Decisions : a Training Manual for Judges, Prosecutors and Legal Practitioner, Special Action Programme to Combat Forced Labour, Geneva, International Labour Office, Avilabie at: 19/07/2020
International Labour Organization(2010),ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Second Edition with Annex Revised , Geneva, International Labour Office,2010. Avilabie at: 23/07/2020
International Labour Organization(2014), ILO Special Action Programme to Combat Forced Labour, Geneva, International Labour Office, Avilabie at: 27/07/2020: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- declaration/documents/publication/wcms_244828.pdf
International Labour Organization; Walk Free Foundation & International Organization for Migraation,Global Estimate of Modern Slavery(2017), Forced Labour and Forced Marriage, Geneva, International Labour Office,2017, Avilabie at: 19/07/2020:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575540.pdf
International Labour Organization(2017), Global Estimates of Child Labour :Results and Trends,2012-2016, Geneva, International Labour Office , Avilabie at: 19/07/2020
Piotrowicz, Ryszard(2009), "The Legal Nature of Trafficking in Human Beings", Intercultural Human Rights Law Review, 4, pp.175-203.-
Swepston, Lee(2014),Forced and Compulsory Labour In International Human Rights Law , International Labour Office ,Geneva, Avilable at: 27/07/2020 : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_342966.pdf