آستانه اهمیّت و شدّت جرم در پرتو رویة قضایی دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22124/jol.2021.15150.1830

چکیده

دیوان کیفری بین‌المللی مأموریت دارد تا مهم‌ترین جنایات بین‌المللی را که باعث نگرانی جامعه بین‌المللی می‌گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم‌ترین جنایات  بین‌المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامة رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت‌های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش‌بینی نموده‌اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده‌ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته‌اند، ضمن این‌که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده‌اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع‌بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک‌ها  و معیارهای رسیدگی‌های قضایی را استخراج نماید هر چند دست‌یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص بیشتر به‌صورت موردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Gravity Threshold in Light of the Procedure of International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Mahdireza Sadeghi 1
  • Hussein Aghaei Janatmakan 2
1 PhD Student in International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

International Criminal Court (ICC) is established to trying the most serious Crimes of concern to the international community. But, ICC has not sufficient resources for doing this mission; therefore, emphasizing should be on the most important issues and situations. Drafters of the Rome statute consciously and with understanding this facts have established the tests on enough gravity threshold for admissing of the situations in article 17 of the Rome statue. There is no criteria and tests for prescribing this issue in the ICC statute and PRE.The Lack of any guidelines in this regard, the prosecutor’s office obliged the first to explain the gravity threshold in its strategy and it is an important basis for selecting the topic considered. However, pre-trial chamber has also had its own observations and special interpretations in this regard. By summarizing these comments, interpretations and principles, it is possible to extract the ICCs procedure and deduced the guidelines from the overwhelming path of applying  this test. And deduced the guiding principles from the overwhelming path of applying this criterion. The results of the research show that certain criteria are not foreseen in relation to the deduce of the "gravity" element, and the prosecutor's and pre- trial and appeal chambers of the Court have shown that it is not possible to speak of a definite criterion in this field, but the decision in this regard Can be deduced by ad hoc criteria, meanwhile pre- trial and appeal chambers have shown their independence from the prosecutors office. The purpose of this paper is to extract and deduce the criteria for processing the gravity of the cases by interpretive-analytical method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity threshold
  • Prosecutor bureau
  • Pre-trial chapter and Admissibility
  • Appeal Champer
بوسکو، دیوید (1396)، عدالت ناهموار، دادگاه کیفری  بین‌المللی در منظومه قدرت های سیاسی، ترجمۀ حسین آقایی جنت‌مکان، فریدون جعفری و مهدی رضا صادقی، تهران: انتشارات جنگل.
صابر، محمود و آزاده صادقی (1394)، «بررسی معیار آستانه شدت برای تعقیب  جنایات در دیوان کیفری بین‌المللی با نگاهی بر دیگر دادگاه‌های بین‌المللی»، مجله مطالعات تطبیقی. شماره 2، ص 627-650.
صلح‌چی، محمدعلی و هیبت‌اله نژندی‌منش (1389)، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات  بین‌المللی، چاپ دوم، نشر میزان.
خزایی، منوچهر (1365)، «سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 2، ص 69-85.
جمشیدی علیرضا و علی رضا نوریان (1392)، «متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوه‌ها در حقوق ایران و انگلستان»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 3، ص 143-162.
ذاکرحسین، محمدهادی (1397)، «نظریه تعقیب موضوعی به عنوان معیار سنجش شدت و اهمیت موضوع قابل تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، شماره 1، ص 85-106.
Carsten, Stahn, ed, (2015), The Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford University Press.
Elzidy Mohamed M (2008), The Gravity Threshold under the Statute of the International Criminal Court, Criminal Law Forum.
Moreno- Ocampo Luis (2005), Keynote Address ; Integrating the Work of the ICC into Local Justice Iniitiatives , American University International Law Review,Vol. 21.
Murphy Ray (2006), Gravity Issues and International Criminal Court", Criminal Law Forum, Vol. 17.
Schabas William A, (2008), Prosecutorial Discretion v.Judicial Activism at the International Criminal Cour"t, Journal of International Criminal Justice,Vol. 4.
Schabas William, (2010), The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press.
Triffterer/Ambos, eds, (2016) The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary, C.H.BECK. Hart Nomos Publisher.
پرونده‌ها
ECtHR, Prosecytor v. Ademi and Norac, case No, IT-04-78-PT, Decision for Referral to the Authorities of the Republic of Croatia Pursuant to   rule 11 bis, 14 september 2005.
European Court of Human Rights, Research Division, the New Admissibility Criterion under Article 35 (3)(b) of the Convention, Case law Principle, two years on (2012)
ICC, Decision On The  Prosecutor's  Application For a Warrant Of Arrest, Article 58, Prosecutor V. Thomas Lubanga Dyilo, Pre- Trial Chamber I, No, ICC-01/04- 01/06, 10 February 2006.
ICC, Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan, The Appeals Chamber, No. ICC-02/17 OA4, 5 March 2020.
ICC, Decision On The Prosecutor's Application For a Warrant Of Arrest Against Jean- Pier Bemba Gombo, Pre- Trial chamber III, No, ICC-01-/05-01/08, 10 Jun 2008.
ICC, Decision Concerning Pre-Trial Chamber I s Decision of 10 February 2006 and the Incorporation of Documents into the Record of the Case Against Thomas Lubanga Dyilo, No.ICC-01/04-01/06, 24 February 2006.
ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo, icc-01/04-169), A.ch, July 13 2006,
ICC, Prosecutor v. Abu Garda, pre-Trial Chamber I, No. ICC-02/05-02/09-243-Red, , 8 February 2010.
ICC, Prosecutor v. Muthaura, Kenyatta and Ali, Pre-Trial Chamber II, No.ICC-01/09-02/11338, 19 September 2011.
ICC, Situation on the Registered Vessels of the Union of the Comors, the Hellenic Republic and the Kingdom of Combodia, Pre-Trial chamber I. ICC-01/13-34, , 16 July 2015.
ICC, Request for Authorization of an Investigation Pursuant to article 15, Office of the Prosecutor,pre- trial chamber I,  No.ICC-01/05, 13 October 2015.
ICC, Decision on the Prosecutors Request for Authorization of an Investigation, Situation in Georgia, Pre-Trial Chamber I, No.ICC-01-01/15, 27 January 2016.
ICC, Situation in the Republic of Kenya, Request for Authorization of an Investigation Pursuant to Article 15, ICC-01/09-3, 26 November 2009.
ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo, icc-01/04-169, A.ch, 13 July 2006
ICC, Prosecutor v. Stankovic,A.ch, Case No. IT-96-23/2-AR 11bis.1, Decision on Rule 11 bis Referral, 1 September 2005.
ICC, Situation in the Republic of Kenya, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/09-3, 26 November 2009
ICC, Situation in the Republic of Kenya, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/09-19, 31 March 2010.
گزارش‌های رسمی و اسناد
Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Sixth Session (un doc. A/49/10)
Explanatory Report to Protocol No.14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending the Control System of the Convention, Council of Europe Treaty Series, No, 194, Strasbourg.2004.
 UN Doc.S/RES/1534. 26 March 2004.
Regulations of the Office of the Prosecutor, ICC-BD/05-01-09, Date of entry into force: 23th April 2009, Published by the International Criminal Court, ISBN, No.92-9227-142-3.
ICC-OPT, Response to communications Revised concerning Iraq, 9 February 2006
The Office of the Prosecutor, Policy Paper on Preliminary Examinations, 4 October 2010.
The Office of the Prosecutor, Policy Paper on Case selection and Prioritization, 15 September 2016.
ICC-OTP, Draft Policy Paper on Preliminary Examinations, 4 October 2010.
ICC-OTP, Draft Policy Paper on Preliminary Examinations, November 2013.
 Report on Preliminary Examination Activities 2018, the Office of the Prosecutor, 5 December 2018.
Statement by Luis Moreno-Ocampo, Prosecutor of the International Criminal Court, Informal Meeting of Legal Advisors of Ministries of foreign Affairs, Newyork, 24 October 2005.
Statement of the Prosecutor of International Criminal Court, Mr.Luis Moreno-Ocampo to the un Security Council Pursuant to UNSCR 1593 (2005), 14 June 2005.
آدرس سایتهای اینترنتی
Paper on some Policy Issues befor the Office of the Prosecutor, available at: www.icc-cpi.int/library/organs/otp/030905/policypaper.pdf