دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، مقالات، تیر 1400، صفحه 7-256 
کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت‌گرا و کارکردگرا

صفحه 151-174

10.22124/jol.2021.15885.1874

محمد حسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی