"ارائۀ دیدگاه‌ها‌ـ‌‌نگرانی‌ها و مشارکت در فرایند کیفری" به‌مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه‌دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین‌المللی و سامانۀ حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

10.22124/jol.2021.17231.1981

چکیده

این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین‌المللی و حقوق ایران، ارائۀ دیدگاه‌ها‌ـ‌‌نگرانی‌ها و مشارکت در فرایندی را به‌مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه‌دیده بررسی می‌کند. کودکان به عللی، دیدگاه‌ها-نگرانی‌ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی‌نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت ‌نمی‌شوند بلکه آسیب‌هایی را در قالب بزه‌دیدگی دومین و تکرار بزه‌دیدگی متحمل می‌گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ‌سازی و حساسیت‌سازی عمومی در شناخت حق‌های کودکان بزه‌دیده و گزارش‌دهی‌ نقض‌ آنها، حق بر بیان بزه‌دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی‌ در‌ فرایند‌ رسیدگی را به تصویر می‌کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق‌های کودکان بزه‌دیده نتیجه‌گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین‌المللی مفید و مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Views-Concerns and Participation in Criminal Process as the Right to Be Heard for Child Victims; with a Comparative Approach to International Instruments, and Iranian Legal System

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Rayejian Asli 1
  • Seyyed Sajjad Razaghi Mousavi 2
1 Assistant Professor in the Institute for Research & Development in Humanities (SAMT), Tehran. Iran.
2 M.Sc. in Criminal Law for Children and Adolescents from Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article based on a descriptive-analytical method and with a comparative approach Examines and present views, concerns and participation in criminal process as the right to be heard. Children do not report or express their views-concerns and non-participation in criminal process for various reasons. They do not receive legal protection, and suffer harm in the form of secondary victimization and recurrence of victimization. This article discusses the need for culture-building and public sensitization in recognizing the rights of child victims and reporting violations of these rights, the right to express and be heard to break children's silence, and to gain their trust in criminal justice system by facilitating the process. The ratification of the Convention on the Rights of the Child in Iran is a positive step to identify and protect their rights. Using the experiences and practices of other member states to implement the convention can be useful and effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right to express views and concerns
  • the right to be heard
  • the right to participate
  • Criminal justice
  • child victim
پور قهرمانی، بابک (1383)، «نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن»، رواق اندیشه، فروردین، شماره 28، ص 67-84.
رایجیان اصلی، مهرداد (1385)، «بزه­دیدگان حقوق و حمایت‌های بایسته»، پژوهش حقوق عمومی، دوره 8، شماره ۱۹، ص 117-139.
رایجیان اصلی، مهرداد (1390)، بزه­دیده شناسی حمایتی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دادگستر.
رضوی فرد، بهزاد، بهشتی، خدیجه (1395)، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
سرجیو پینه‌رو، پائولو (1387)، گزارش جهانی در مورد خشونت علیه کودکان، ترجمه علیرضا یارپرور، تهران: یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)
سماواتی پیروز‌، امیر (1388)، ناتوانان بزه‌دیده در‌ پرتو‌ رهیافت‌های جرم‌شناسی و قوانین کیفری در حقوق ایران و انگلستان، رساله دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه شـهید بهشتی.
عباچی، مریم (1383)، «پیشگیری از بزهکاری و بزه­دیدگی اطفال»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 47، ص 49-86.
عباچی، مریم (1384)، «رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزه­دیده»، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌ 52-53، ص 169-204.
عبادی، شیرین (1382)، «حق مشارکت کودکان»، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 2، شماره ۷، ص 111-115.
غلامی، حسین (1387)، «شرم و پیشگیری از تکرار جرم»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از تکرار جرم، دوره 4، شماره 10، ص 52-86.
قاری سید فاطمی، سید محمد (1389)، حقوق بشر در جهان معاصر ، چاپ دوم، تهران: انتشارات شهر دانش.
کلانتری، کیومرث، نصراللهی ابوذر (1395)، «ضرورت وجود یک سیاست جنایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان بزه­دیده»، مجموعه مقالات سیاست کیفری کودکان و نوجوانان بزه­دیده و بزهکار، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
لپز، ژرار، فیلیزولا، ژینا (1379)، بزه­دیده و بزه­دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
مهرا، نسرین (1390)، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
معاونت آموزشی قوه قضاییه (1388)، مسئولیت ضابطان در حقوق شهروندی، چاپ اول، تهران: نشرقضا.
نجفی ابرندآبادی،علی حسین (1374)، تقریرات درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
هاجکین، راشل، نیویل، پیتر (1387)، کتاب راهنما برای اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک، تهیه‌شده برای صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ترجمه مرتضی ثاقب­فر، توفیق صدیق، داریوش قمری، فریبرز مجیدی، هدی سام، جلد دوم، چاپ اول، تهران: یونیسف.
هدایت، هدیه (1395)، آیین دادرسی ویژه کودکان بزه­دیده مطالعه تطبیقی اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
Child protection Model Law, Best Practices: Protection of Childern from Neghlect, Abuse, Maltreatment, Explation, January 2013.
Code of practice for victims of crime October 2015.
Cohen, Miriam,(2007), "Victims Participation Rights Within the International Criminal Court: a Critical Overview", Denver Journal of International Law & Policy, No 37, Pp. 351-377.
Council of Europe convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse, Lanzarote, 2007.
Daudin, Paul (2015), Freedom of Expressions & Public order, United Nations, Educational scientific & Cultural Organization.
Home Office, (2007), Achieving Best Evidence in Criminal Processing: Guidance on Interviewing Victims and Witnesses, and Using, Special Measurs.
Kaoutzanis, Christodoulous (2011), two birds with one stone: How the use of the class action device for victim participation in the international criminal court, MACRO, DOCX.
Mendel, Toby (2008), Freedom of Expression and the Regulation of Television to Protect Children: Comparative Study of Brazil and Other Countries, Center for Law and Democracy (CLD), available at: www.law-democracy.org,visited at: 5/3/ 2015.
Penal Reform International,(2013), Protecting Children' s Rights in Criminal Justice Systems‌
Rayejian Asli, Mehrdad (2013), Introducing a General Theory of Victimology in Criminal Sciences, International Journal of Humanities.
Study on children's involvement in judicial proceedings contextual overview for the criminal justice phase- France, Luxembourg, publications office of the European Union, 2014.
The Howard League for Penal Reform,(2007), "children as Victims", Design by barbed howard league.Org.
Victims' Commissioner's Office,(2017), A Review of Children's Entitlements in the Victim's Code.
International Documents:
Convention on the minimum age for employment1973.
Declaration of the rights of child 20 november 1959.
European convention on the exercise of childrens, rights, Strasbourg, 1996.
Every child's right to be heard, a resource guide on the un the committee on the rights of the child general comment No.12, unicef, First published 2011.
Guideline on Justice for child victim and witnesses of Crime, The Economic and social council.UN.2004.
International convention on the elimination of all forms of racial discrimination1965.
International convenant on civil and political rights and the optional protocol thereto  1966.