دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، مقالات، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-258 

مقاله پژوهشی

1. آیین کشف و ابراز دلیل در فضای مَجازی

صفحه 7-30

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری


2. کنترل تحت نظر درحقوق کیفری ایران و فرانسه

صفحه 31-53

علی القاصی مهر؛ علی جانی پور؛ شهرام ابراهیمی