دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، مقالات، دی 1397، صفحه 7-258 

مقاله پژوهشی

آیین کشف و ابراز دلیل در فضای مَجازی

صفحه 7-30

10.22124/jol.2018.7797.1340

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری