حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حضور در جلسه ­­دادرسی حق متهم است. اسناد بین­المللی زیادی چنین حقی را در فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار داده­اند. اکثر محاکم ­کیفری­ بین­المللی، محاکمۀ ­حضوری را اصل و محاکمه غیابی را استثناء تلقی­کرده­اند. چنین رویکردی متأثر از ماهیت دادرسی ­اتهامی حاکم بر محاکم­ کیفری بین­المللی است. دیوان­ کیفری بین­المللی با تدوین قواعد ­آیین ­­دادرسی و ادله جدید امکان تقاضای عدم حضور در برخی از جلسات دادرسی را برای بعضی از متهمینی که مکلف به انجام مشاغل عمومی فوق­العاده در عالی­ترین سطح ملی هستند فراهم می­کند. شناسایی چنین امکانی برای این افراد به صورت مجزا در کنار سایر متهمین؛ ابهامات و پرسش­هایی را بر می­انگیزد که گویی اصل برابری متهمین در مقابل دیوان کیفری بین­المللی را بر هم زده است. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل رویه دیوان ­کیفری بین­المللی در خصوص اصل حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در پرتو اساسنامه و قواعد آیین ­دادرسی و ادله جدید دیوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presence of the Trial and the Exceptions Imposed on it by the International Criminal Court

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi
Assistant prof. in law faculty sheheed Beheshti University
چکیده [English]

Presence at the hearing is the right of deferidants. Many international documents have identified such a right in the process of proceedings. Most international criminal tribunals consider the presence of the trial as a matter of principle and the default proceeding is an exception one. Such an approach is influenced by the nature of the criminal prosecution of international criminal tribunals. The International Criminal Court, through the formulation of rules of procedure and new evidence, has the possibility of requesting non-attendance at some of the hearings for some of the accused who are required to conduct super public services at the highest national level. Identifying such an opportunity for these individuals, apart from the other defendants, raises ambiguities and questions that appear to violate the principle of equality of the defendants against the International Criminal Court. The study seeks to analyze the International Criminal Court's approach to the principle of being present at the trial and the exceptions to it in the light of the statute and the rules of procedure and the new evidence of the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accused
  • Absentee sentencing
  • Disrupt the trial
  • Fair trial
  • International Criminal court
آقایی جنت مکان، حسین (1389)، «دادرسی غیابی در امور کیفری؛ مبانی و دلایل»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 2، شماره 1، ص 1-25.

بیگ زاده، ابراهیم (1388)، «دادگاه ویژه لبنان: گامی در راه گسترش مبارزه با بی­کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49، ص 145-185.

ذاکر حسین، محمد هادی (1396)، «روایت تاریخی آغاز و فرجام محاکمه غیابی در دیوان کیفری بین­المللی» تاریخ رجوع 29/5/1396، http://www.isariintlaw.com.

کسسه، آنتونیو (1387)، حقوق کیفری بین­المللی، ترجمه حسین پیران، اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی، تهران: انتشارات جنگل.

کیتی شیایزری، کریانگ ساک (1383)، حقوق بین­المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران: انتشارات سمت.

گلدوست، رجب (1395)، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1386)، «به دنبال عدالت کیفری کرامت مدار»، ویژنامه همایش قوه قضاییه و حقوق شهروندی، ص 8-9.

Ascensio, Hervé et Maison, Rafaelle (2009), «L’activité des juridictions pénales internationales 2008-2009»,AFDI, vol. 55 : 331-391.

Bassiouni, Cherif (2002), «L’expérience des premières juridictions pénales internationales»in droit international pénal, sous la dir.Ascensio, H. ,Decaux,E.,Pellet,A., paris, pedone,pp.635-659.

Beernaert, Marie-Aude(2007),«La recevabilité des preuves en matière pénale dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme»,Revue trimestrielle des droits de l’homme, n.69 : 81-105.

CEDH(2006), Affaire Battisti c. France,12 décembre 2006.

CEDH,(1993)Arrêt J. Murray c. R.U.,8 février 1993.

CEDH,(1993) Arrêt Funke c. France,25 février 1993.

CPI(2008),Le procueur c. Thomas Lubanga Dyilo,chambre de première instance I,Décision sur la communication de certains éléments par la défense,20 mars 2008.

CPI(2007),Le procueur c. Thomas Lubanga Dyilo,chambre de première instance I,Décision relative aux procédures applicables aux démarches accomplies ex parte,6 décembre 2007.

Fernandez, Julian et Pacreau,Xavier (2012), Statut de Rome de la Cour pénale internationale-commentaire article par article,tome II, paris, pedone.

Hubrecht, Joel(2016), «Le Tribunal spécial pour le Liban: dix ans après»in Julian Fernandez, Justice pénale internationale, CNRS Edition, pp.241-261.

ICC(2014),The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta,5 December 2014.

Keita,Xavier,Fourçans,Claire,Masselot,Marjorie,Preira,Daniel Didier,Mbaye,Abdoul Aziz et Shoamanesh,Sam Sasan(2012),«Commentaire article 67» in Statut de Rome de la Cour pénale internationale-commentaire article par article, Julian Fernandez et Xavier Pacreau(sous la dir.), tome II,paris,pedone,pp.1497-1543. 

Lelarge,Aurelia(2007),«Le Tribunal spécial pour le Liban »,AFDI, vol. 53 : 397-428.

Meron,Teodor (1989), Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law,Oxford University Press,Oxford.

Mignot-Mahdavi,Rebecca(2014), L’impact sur le procès pénal de l’absence des accusés dotés d’une qualité officielle, Mémoire présenté à l’Université de Paris ouest Nanterre la défense.

Preira,Daniel Didier,Mbaye,Abdoul Aziz et Shoamanesh,Sam Sasan(2012),«Commentaire article 63»in Statut de Rome de la Cour pénale internationale-commentaire article par article, Julian Fernandez et Xavier Pacreau(sous la dir.), tome II,paris, pedone,pp.1423-1442.

Règlement de procédure et de preuve de la CPI(2013).

Règlement de procédure et de preuve de TSL(2017).

Statut de Rome(1998).

Statut du tribunal spécial pour le Liban (2007).

Tavernier,Paul(1996),«Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies»,Revue trimestrielle des droits de l’homme,n.25:3-22. 

TPIR (2007), Nahimana, Ferdinand, Barayagwa, Jean-Bosco, Ngeze et Hassan Ngeze(Appelants) c.Le procureur (Intimé), ICTR-99-52-A,28 novembre 2007.

TPIR(2007), Ferdinand,Nahimana,Jean-Bosco,Barayagwiza et Hassan Ngeze(Appelants) c.Le procureur(Intimé), ICTR-99-52-A,28 novembre 2007. 

TPIY(2004),Milosevic c. Le procureur, Décision de la Chambre d’appel,IT-02-54-AR73.7,1 novembre 2004.

TPIY(2003),Le procureur c. Milosevic, Déscision de la Chambre de première instance,IT-02-54-T,4 avril 2003.