جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاریمصوّب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوّب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 جرم انگاری گردیده است.
برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه­های گوناگون نقض علائم تجاری، به­ویژه در محیط اینترنتی،نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به­کار برده است. در نهایت آنکه مجازات­های مقرّر در مقرّرات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدّت با جرائمی که در این مقرّرات جرم انگاری گردیده و آثار مخرّب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime of Registered Trademark Rights Infringement in Iranian Law with a look at Trips Agreement

نویسندگان [English]

  • Jafar Nezamolmolki 1
  • Hasanali Moazenzadegan 2
1 PhD Student, University of Qom
2 Associate prof. Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Infringement of registered trademark rights has been criminalized in articles 40 and 61 of Iranian Trademarks, Industrial Designs and Patents Act 1386,  articles  525 and 529 and 530 of fifth part of Islamic Penal Act 1375 and also articles 66 and 76 of Iranian Electronic Trade Act1382. Based on this article’s results, the Legol element of crime inaforesaid criminal regulationsisdispersed, inconsistent and has some problems. Lack of independent criminalization for different methods of committing crimes against registered trademark, especially in cyber space, is the important deficiency of the related regulations. Iranian legislator has used ambiguous phrases about criminal result in Iranian Trademarks, Industrial Designs and Patents Act. Ultimately the amount and severity of legislated punishment for these crimes are not in balance with destructive effects of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Trademark
  • Registered Trademark Rights
  • Iranian Law
  • Trips Agreement
آشوری، محمد (1386)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوازدهم، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

اردبیلی، محمد علی (1394)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ چهل و چهارم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

اصلانی، حمیدرضا (1389)، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

پورنوری، منصور (1383)، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات، چاپ اول، تهران: انتشارات مهد حقوق.

جاویدنیا، جواد (1388)، جرائم تجارت الکترونیکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی.

رحمدل، منصور (1389)، اصل تناسب جرم و مجازات، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

زندی، محمدرضا (1391)، جعل و استفاده ازسند مجعول، رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.

شیروی، عبدالحسین (1390)، حقوق تجارت بین الملل، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

صادقی، محسن (1386)، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

صفری، محسن و مشهدیان، شهاب (1389)، قرارداد بهره برداری از علائم تجاری(فرانچایز)، تهران: انتشارات جنگل.

قناد، فاطمه (1389)، «حمایت از مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی»، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، دوره 7، شماره 27، صص 169- 197.

قناد فاطمه (1390)، «جعل در بستر فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات»، دو فصلنامه علمی پژوهشی آموزه­های حقوق کیفری، پاییز و زمستان، شماره2، صص 63-88.

کریمی، محمدحسین (1389)، علائم تجاری در حقوق ایران، تهران: مجتمع علمی و فرهنگی مجد.

گلدوزیان، ایرج (1386)، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد.

میرحسینی، سیدحسن (1390)، حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

میرحسینی، سیدحسن (1385)، فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، حقوق مالکیت صنعتی، جلد اول، تهران: نشر میزان.

میر حسینی، سید حسن (1385)، مقدمه­ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.

مرتضی نجفی اسفاد، مرتضی و فرحناز داوری، سیده (1391)، حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران و اسناد و رویه بین المللی، تهران: انتشارات خرسندی.

حسین، میر محمد صادقی (1392)، حقوق کیفری اختصاصی (3) جرائم علیه امنیت و آسایش خصوصی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.

نظام الملکی، جعفر (1391)، «حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در اینترنت»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

نظام الملکی، جعفر (1396)، حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، چاپ اوّل، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

A. Garner, Bryan(2004), Black. Law Dictionary, eight edition, Thomson Publisher.

A.Martin, Elizabet(2003), Oxford Dictionary of Law, fifth edition.

Development of Trademark Administrative Protection, Available at: http://chinaipr.com/tag/wto-accession/

Dinwoodie, Graeme and D.Janis, Mark(2008), Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar Publishing Limited.

Ellis Wild,  Susan(2006), Webster’s New World® Law Dictionary, Published by Wiley, Hoboken, NJ.

Hackney Blackwell, Amy(2008), The Essencial Law Dictionary, SPHINX® PUBLISHING, Texas:.

Shilling, Dana(2002), Essentials of Trademarks and Unfair Competition,Weily publishing.

Wipo(2002), Intellectual property on the internet: a survey of issues  Available at: http://ecommerce. Wipo.int.

Wipo,(2004), Wipo Ip Hand book, chapter1. Available at: http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/

سایتها و نرم­افزارها

نرم­افزار بانک اطلاعات آراء دادگاه­­ها و نظریات مشورتی تدوین علی مکرم، نسخه 2/10 تابستان 1392.