دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، مقالات، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-262 

مقاله پژوهشی

1. تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی

صفحه 7-31

10.22124/jol.2018.4183.1168

رضا پرستش؛ سید شهاب الدین موسوی زادۀ مَرکیه


5. تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه 115-137

10.22124/jol.2018.938.

فریبرز حیدری؛ حسن شاه ملک پور؛ عباس سلمانپور