رویکرد بزه‌دیده شناسی قانونی نسبت به بزه‌دیدگی جنسی زنان (با نگاهی به قوانین کیفری و رویه قضایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زنان سیبل اصلی بزهکاران در جرایم جنسی هستند. یکی از تحولات نوین در حوزه بزه­دیده­شناسی، رویکرد بزه­دیده­شناسی قانونی است. بزه­دیده­شناسی قانونی با فنون مختلف به دنبال بالارفتن سرعت و دقت در رسیدگی­های کیفری و صدور آرا عادلانه است. در این راستا، مطالعه سبک و شیوة زندگی مشخص می­کند که نوع زندگی زنان می‌تواند در افزایش میزان بزه­دیدگی جنسی آنان مؤثر باشد. از طریق تهیه نیم‌رخ جنایی می‌توان ویژگی‌های مرتکبان و زنان بزه­دیدۀ جرایم جنسی را رمزگشایی کرد. با سنجش عوامل مؤثر در بزه­دیدگی، می­توان علت­شناسی و سپس از جرایم جنسی پیشگیری نمود. در پرستاری قانونی نیز دلایل ارتکاب جرم به‌صورت تخصصی جمع‌آوری می‌شود. تشخیص شکایت­ها و دلایل واهی و فعال نمودن بزه­دیدگان در ارائه ادله در فرایند تحقیقات هم می­تواند سرعت و دقت رسیدگی به جرم را افزایش دهد. ثبت اظهارات و تجربه زنان بزه­دیده و خانواده آن‌ها نیز می­تواند به کشف جرم و صدور آرای عادلانه و در نتیجه کاهش اشتباهات قضایی کمک قابل توجهی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach of the Forensic Victimology to the Victimization of Women of Sexual Crimes (with a Glance in Penal Codes and Jurisprudence)

نویسندگان [English]

  • Abbas Sheikholeslami 1
  • farhad shahideh 2
1 Associate Prof. Islamic Azad University of Mashhad
2 Phd student in law at shaheed Beheshti University
چکیده [English]

Women are the main targets of the offenders in sexual crimes. One of the new developments in the field of victimology is the Forensic Victimology. By different techniques, Forensic Victimology is to prompt the  quick and accurate criminal proceeding and issuing fair sentences. In this regard, this study of women’s lifestyle determines that women's lifestyle can be effective in increasing their sexual victimization. Through the preparation of criminal profiles, the status and characteristics of perpetrators and woman victims of sexual crimes can be decoded. Also, by measuring the factors affecting women's sexual victimization, it is possible to etiology and then prevent the sexual crimes. With legal nursing, the reasons for committing a crime are collected professionally. Identifying complaints and perverse reasons and activating the victims in providing evidence in the research process can increase the speed and accuracy of criminal proceedings. Also, recording the statements and experiences of victimized women and their families affected by victimhood can help to detect crime and issue fair sentences and thus reduce judicial mistakes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forensic victimology
  • Victimization
  • Sexual crimes
  • Women
  • Jurisprudence
اردبیلی، محمدعلی (1394)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ چهل و یکم، تهران: انتشارات میزان.
آشوری، محمد و خدادادی، ابوالقاسم (1390)، «حقوق بنیادین بزه­دیده در فرآیند دادرسی کیفری»، مجله آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 2، ص 36-3.
التاویلا، انریکو (1384)، روانشناسی قضایی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
دی میت. ترنس و دیگران (1391)، نیمرخ­های جنایی (آناتومی اشخاص، مکان­ها و موقعیت­های خطرناک)، ترجمه علی نجفی توانا و ایوب میلکی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
زینالی، حمزه (1383)، «اثر فقدان حمایت کیفری از زنان بزه­دیده بر بزه­دیدگی آنها»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 13، ص 222-197.
سوانسون، چارلز. ر، چاملین، نیل. سی و لئوناردو تری­تو (1393)، تحقیقات جنایی، ترجمه مهدی نجابتی و دیگران، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
شاهیده، فرهاد (1393)، بزه­دیده­شناسی (نقش بزه­دیده در ارتکاب جرم و تعیین کیفر)، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
شاهیده، فرهاد و جوان جعفری، عبدالرضا (1392)، «رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه­دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران»، مجله آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 5، ص 154-127.
شایان، علی (1384)، عدالت برای بزه­دیدگان، چاپ اول، تهران: انتشارات سلسبیل.
صادقی فسایی، سهیلا و میرحسینی، زهرا (1390)، «قربانی­شناسی، راهی به‌سوی افزایش احساس امنیت اجتماعی»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، ویژه‌نامه، ص 54-39.
کاریو، روبر، «درآمدی بر علوم جنایی» (1388)، ترجمه باقر شاملو، تازه‌های علوم جنایی زیر نظر: علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
کوره پز، حسین محمد (1394)، «نیمرخ سازی جنایی: تکنیکی نوین در شناسایی بزهکاران سریالی»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره 2، شماره 2 و 3، ص 146-111.
لاسال، ژان ایو (1379)، «تحولات علوم جنایی و آموزش و تحقیقات جرم‌شناسی در فرانسه»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32-31، ص 248-231.
میر محمدصادقی، حسین (1391)، حقوق جزای انگلستان، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (زیر نظر) (1393)، دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری از جرم، جلد اول و دوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1382)، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال سوم، شماره 9 و 10، ص 38-3.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین و دیگران (1384)، «میزگرد عدالت برای بزه­دیدگان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 52 و 53، ص 74-8.
Amir, Menachem (1971), Patterns in forcible rape, Chicago: university of Chicago press.
Bandes, S. (2009), Victims, closure, and the sociology of emotion, Law & contemporary problems, 72 (1), 1-26.
Bennet, T (1998), Crime and prevention, New York, Oxford University Press.
George,W.H.and L.J, Martinez. (2002), Victim Blaming in Rape: Effect of Victims and Prepetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism, Psychology of Women Quarterly, 26 (2), 303-334.
Gottfredson.M. (1984), Victims of crime: the dimensions of risk, Home Office Research Study. No.81, London: HMSO.
Hammer, Rita. Moynihan, Barbara and Pagliano, Elaine (2011), Forenic Nursing: a Handbook for practice, Jones and Bartlett Publihers.
Henning. K. andR. Holdford (2006), Minimization, Denial, and Victim Blaming by Batterer: How Much Does the Truth Matter? Criminal Justice and Behaviour, 33 (1), 110-130.
Kirchengast, T. (2016), Victim and the Criminal trial, Macmillan Publication.
Kocsis, Richard (2007), Criminal profiling: International Theory, Research and Practice, Humana Press.
Lynch, Virginia A. (1995), Clinical Forensic Nusring, Critical Care Nurthing Clinics of North America, 7.3, 489-507.
Matsumoto, David (2009), the Cambridge University of Psychology, Cambridge University Press.
McGrath, M. (2000), False Allegation of Rape and Criminal Profiler, The journal of Behavorial profiling, No 3.
Meier, Robert F. and Terance D. Miethe (1993), Understanding Theories of Criminal Victimization, Crime and Justice 17, 459-493.
Miller, K (2014), Relational Caring: The use of the Victim Impact Statement by Sexually Assulted Women, Violence and Victim, Volume 29, NO 5, 797-814.
Muller, Damon (2011), Criminal Profiling: Real Science or Just Wishful Thinking?, Homicide studies, vol 4, No 3, 234-264.
Myers, Bryan & Greene (2004), Edith, The Prejudicial Nature of Victim Impact Statement, Public Policy and Law, Vol 10, 492-515.
Petherick, Wayne A, Turvey, Brent E, Ferguson, Clarie E (2010), forensic criminology, United state of American, Elsevier Academic Press.
Petherick, Wayne A, Turvey, Brent E (2009), Forensic Victimology, Academic Press of Elsevier.
Pokorak, J. (2007), Rape Victim ans Prosecutors: The Inevitable Ethical Conflict of De Facto Client/Attorney Relationship, South Texas Law Review.
Rock, P. (2007), Theoretical Perpectives on Victimization, William Publishing.
Schuster, M.L., &Propen, A (2006), Watch victim impact statement study, Minneapolis.
Siegal, L. Criminology (2016), Theories, Patterns and Typplogies. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
Simmons, R (2007), Private Criminal Justice, Wake Forest Law Review.
Turvey, B and Petherick, W (2009), Forensic Victimology, Academic Press of Elsevier.
Turvey, B (2008), Criminal Profiling, San Diego: Elsevier Science.
Ullman, Sarah E. and Henrietta H, Filipas and others (2006), The Role of Victim Offender Relationship in Women’s Sexual Assault Experiences, Journal of Interpersonal Violence, Vol 21, No 6, 789-815.
قوانین و مقررات
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392.