دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مقالات، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-258 (پیاپی 16) 
5. دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران

صفحه 117-134

ابوالحسن شاکری؛ عباس سلمان پور