صلاحیت دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

دادگاه‌های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و ... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به جرایم دیگر بین‌المللی ذاتی (جنایات جنگی، نسل‌کشی و علیه بشریت) و بین‌المللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه‌های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش‌های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین‌المللی کیفری  این امید را ایجاد می‌کند که دادگاه‌های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین‌المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of Municipal Courts to Investigate Aggression

نویسنده [English]

  • Hassan Poorbafrani
Associate Professor, University of Isfahan
چکیده [English]

The municipal courts, based on the whole forms of jurisdictional principles (territorial, nationality, universal jurisdiction etc.) have the authority to investigate the aggression crime. Of course, the nature of this offence is different from the other core international crimes in International contexts like (war crime, genocide and crimes against humanity) and the conventional crime in International contexts like (terrorism, smuggling of narcotics etc.) since the condition of investigating the aggression offence is the proving aggression which is in the competency of the Security Council of the United Nation. Attempt is made here to discuss, the above mentioned issues and the processes involved. The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • International Crime
  • Municipal Courts
  • Universal Jurisdiction
  • International Criminal Law
آقایی جنت­مکان، حسین (1390)، «تعریف، عناصر و شرایط اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به جنایت تجاوز (با نگاهی به موافقتنامه کامپالا)»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 44، ص 184-163.
پوربافرانی، حسن (1391)، «بررسی مبنا و شرایط اعمال صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها برای رسیدگی به جنایات جنگی»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال نهم، شماره 3، ص 22-1.
پوربافرانی، حسن (1396)، حقوق جزای بین‌الملل، چاپ دهم، تهران: انتشارات جنگل.
خالقی، علی (1388)، جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (1374)، «پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 1991»، مجله حقوقی، شماره 18 و 19، ص 455-449.
دلخوش، علیرضا (1390)، مقابله با جرایم بین‌المللی (تعهد دولتها به همکاری)، (1390)، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
دلماس مارتی، میری (1386)، «دیوان بین‌المللی کیفری و میانکنش های حقوق داخلی و بین‌المللی»، ترجمه روح الدین کرد علیوند، مجله حقوقی، شماره 37، ص 312-297.
رنجبریان، امیر حسین (1381)، «قانون 1999-1993 بلژیک، رای 14 فوریه 2002 دیوان بین‌المللی دادگستری (صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58، ص 166-127.
ستاره رنانی، نفیسه سادات (1393)، صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
سودمندی، عبدالمجید (1394)، رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه بینه.
شاو، ملکم (1394)، حقوق بین‌الملل (مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی)، ترجمه اسماء سالاری، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
شریعت باقری، محمد جواد (1384)، حقوق کیفری بین المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
شیایزری، کیتی (1393)، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
صابر، محمود (1388)، آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1392)، حقوق بین الملل بشر دوستانه، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1393)، حقوق بین الملل عمومی، چاپ چهل و هفتم، تهران: انتشارات گنج دانش.
عباسی، اصلی (1389) قانون مجازات آلمان (ترجمه فارسی)، چاپ اول، تهران: انتشارت مجد.
فروغی، فضل‌الله (1389) «موانع و محدودیت های تعقیب داخلی جرایم بین المللی»، مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، ص 164-129.
کسسه، آنتونیو (1387)، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه حسین پیران، اردشیر امیر ارجمند و زهرا موسوی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
نظری‌نژاد، محمدرضا (1389)، «دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی»، مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، ص 190-165.
والاس، ربکا (1387)، حقوق بین الملل، ترجمه سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، چاپ دوم، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
 
Akhurst, Mikhael, (1988), A Modern Introduction to International Law, 6th Edition, Australia: Unwin Hyman.
Akman, Kedr, (2013), Challenges for the International Criminal Court and the crime of Aggression (jurisdiction, Immunity and Politics), thesis in Public International Law, Faculty of Law, Stockholm: Stockholm University.
Bassiouni, M. Cherif, (1999), Crimes against Humanity in International criminal Law, Hauge: Kluwer Law International.
Broomhall, Bruce, (2003), International Justice and the International Criminal Court: Between Sovereignty and the Rule of Law, New York: Oxford University Press.
Cassese, Antonio, (2008), International Criminal Law, Second Edition, New York: Oxford University Press.
Cryer. Robert, Friman, Hakan, Robinson, Darryl, Wilmshurst, Elizabeth (2010), an Introduction to International Criminal Law and Procedure, Second Edition, New York: Cambridge University Press.
Gilbert, Geoff, (1982), "Crimes sans Frontiers: Jurisdictional Problems in English Law", the British year book of International Law, p.p. 515-442.
Grzebyk, Patricja, (2013), Criminal Responsibility for the Crime of Aggression, London: Routledge.
Guilfoyle, Duglas, (2016), International Criminal Law, New York: Oxford University Press.
 ILC, (1996), Draft Code of Crime against the Peace and Security Mankind, 1996.
 Jan knoops, Geert, (2014), An Introduction to the Law of International Tribunals, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
 Jurdi, Nidal Nabil, (2013), "The Domestic Prosecution of the Crime of  Aggression after the International Criminal Court Review Conference: Possibilities and Alternatives", Melbourne Journal of International  Law, Vol. 14. No.2.
 Kittichaisaree, Kriangsak, (2005), International Criminal Law, Third Edition, New York: Oxford University Press.
 McDougall, Carrie, (2013), the Crime of Aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court, New York: Cambridge University Press.
 Philippe, Xavier, (2006), the Principles of Universal Jurisdiction and Complementarity: How do the Two Principles Intermesh?, International Review of the Red Cross, volume 88.
 Shaw, M. N, (1994), International Law, Third Edition, Grotius Publications.
 Ryngaert, Cedric, (2008), Jurisdiction in International Law, New York: Oxford University Press.
 Trahan, Jennifer, (2012), Is Complementarity the Right Approach for the International Criminal Court's Crime of aggression?, Considering the Problem of Overzealou National Court Prosecutions, Cornell International Law Journal, vol: 45.
 Watson, Geoffry R, (1993), the Passive Personality Principle, Texas International Law Journal, Vol: 28.
 Sayapin, Sergey, (2014), The Crime of Aggression in International Criminal Law, Springer science and Business Media.
 Scharf, Mikhael, P., (2012), Universal Jurisdiction and the crime Of Aggression, Harward International Law Journal, Vol: 53, No: 2.
 Schaack, Beth Van, (2012), Par in Parem Imperium Non Habet: Complementarity and the Crime of Aggression. Journal of International Criminal Justice, Volume 10, Issue 1.
 Werle, Gerhard, (2007), the Crime of Aggression between International and Domestic Law , Presentation at the XVth International Congress on Social Defense: Criminal Law between war and peace, Toledo, Spain.