تبیین مفهوم و جایگاه «فعل ناشی از ترک فعل» در حقوق کیفری فرانسه، سوئیس و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

. استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

برخی از حقوق‌دانان جرائم را بر مبنای شیوه ارتکابشان به جرائم مبتنی بر، فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل دسته­بندی می­نمایند. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه عبارت «commission par omission» در حقوق کیفری فرانسه و سوئیس است. منظور از این اصطلاح این است که آیا جرائمی مانند قتل که اغلب از طریق فعل مادی مثبت ارتکاب می‌یابند از طریق ترک فعل نیز محقق می‌شوند یا خیر. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه‌ مناسب عبارت فوق نیست؛ ترجمه‌ی مناسب این عبارت، اصطلاح «ارتکاب جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» می‌باشد. در حقوق کیفری فرانسه همانند حقوق کیفری ایران امکان ارتکاب «جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» محدود به موارد تصریح شده در قوانین می‌باشد ولی در حقوق کیفری سوئیس چنین امکانی به‌طور عام وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Concept and Status of Commission by Omission in the Law of France, Switzerland and Iran

نویسنده [English]

  • Mahmood Roholamini
Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerrman
چکیده [English]

Some lawyers believe that crimes, based on the way they are perpetrated, are categorized into crimes through action, omission, and Commission by Omission . It seems that the terms “Commission by Omission ” is a translation of the French terms “commission par omission” used in French and Swiss law. The terms deal with whether or not crimes such as murder, which are usually committed through positive material action, can be perpetrated through omission. The terms “Commission by Omission  ” do not seem to be an accurate translation of the terms “commission par omission”; the terms should be correctly translated into “commission of actual crimes by omission”. In French criminal law, like in Iranian criminal law, the possibility of commission of actual crimes by omission is limited to the cases stipulated in the law, but in Swiss law such crimes are generally possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commission
  • Omission
  • Formal offense
  • Offense of result
  • Material element
اردبیلی، محمدعلی (1392)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، تهران: نشر میزان.

الهام، غلامحسین و برهانی، محسن (1394)، درآمدی بر حقوق جزای عموم (جرم و مجرم)، جلد اول، تهران: نشر میزان.

آزمایش، علی (بی‌تا)، تقریرات دوره کارشناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

آقایی نیا، حسین (1389)، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص- جنایات)،چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.

حاجی‌ده‌آبادی، احمد (1391)، «ترک فعل به‌مثابه عمل کشنده»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 57، ص 314-273.

زراعت، عباس (1392)، حقوق جزای عمومی(1 و 2)، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.

سپهوند، امیرخان و عسکری، حمید (1389)، حقوق کیفری اختصاصی (1) جرائم علیه اشخاص، تهران: نشر مجد.

سلطانی، مهدی (1391)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، تهران: انتشارات دادگستر.

شاکری، ابوالحسن و مرادی کندلاتی، اسفندیار (1388)، «بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 1، ص 124-107.

کریمی، عبدالوهاب (1387)، «ترک فعل به‌عنوان رفتار مجرمانه»، مجله معرفت، شماره 134، ص 172-156.

گلدوزیان، ایرج (1388 ب)، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، تهران: نشر میزان.

گلدوزیان، ایرج (1391 الف)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان.

لوترمی، لورانس و کلب پاتریک (1387)، بایسته‌های حقوق کیفری عمومی فرانسه، تهران: نشر میزان.

میرمحمدصادقی، حسین (1385)، «مطالعه تطبیقی ترک فعل به‌عنوان عنصر مادی جرائم علیه اشخاص»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، ص 162-133.

میرمحمدصادقی، حسین (1393)، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران: نشر میزان.

میلانی، علیرضا (1393)، حقوق جزای عمومی (1)، تهران: نشر میزان.

ولیدی، محمد صالح (1363)، «نگاهی به احکام جرم فعل ناشی از ترک فعل در نظامات کیفری»، مجله دانشگاه انقلاب، شماره 39، ص 33-30.

Bouloc, Bernard (2011), Droit pénal général, Paris: Dalloz.

Cuadrado Ruiz, Maria Angeles (2010), La commission par omission comme probleme dogmatique, Revue électronique de l’Association Internationale de Droit Pénal, p A-04:1 à A-04:42.

Habchi Magdy (2013), Le Monde du Droit. http://lemondedudroit.fr.

Montano, Pedro (2005), Delits d´action et delits d´omission,L´Euthanasiea propo de l´affaire terry schiavo aux usa. Université de Fribourg.

Pradel, Jean (2010a), Droit pénal général, Paris : CUJAS.

Pradel, Jean (2010b), Droit pénal spécial, Paris : CUJAS.