دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391 (شماره پیاپی 5) 
1. بررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی

صفحه 1-19

محمد ادیبی مهر؛ مرتضی کشاورزی ولدانی؛ رشیده آقایی دینانی


2. بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب

صفحه 21-34

حامد رهدارپور؛ فرشاد چنگایی؛ محبوبه امینی


4. سزاگرایی در فلسفه کیفر

صفحه 59-81

عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی