امکان تجدید نظر در آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور

نویسنده

چکیده

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نماید. از آن میان، مسالۀ تغییر آرای وحدت رویۀ پیشین توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور چشمگیر است. چالشی که نظام حقوقی ما با آن روبه روست. در حقوق ایران، اختیار دیوان عالی کشور در این باره به موجب قانون سلب شده است. در حالی که اصول حقوقی و قانون اساسی، ما را به راه مخالف رهنمون می شود و ضرورت های عملی دفاع از این عقیده را بر می انگیزد که هیات عمومی دیوان عالی کشور در تغییر آرای وحدت رویۀ سابق مجاز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authority of Supreme Court to Change Previous Decisions

نویسنده [English]

  • Eghbal Ali Mirzaei
چکیده [English]

In the modern legal systems there are a variety of sources of law. Judicial precedent is one of the legal sources; thus, precedents of Supreme Court, like enactments of parliament, are enforceable in courts. Them similarity between precedents and acts impose many problems such as rules, different, relationship of them and role of Supreme Court in interpretation of laws. But the most important problem is the possibility of changing previous precedent by posterior one. In our legal system the legislator has provided Supreme Court from such changes. Whereas, such act seemed to be conflicting with legal principles and constitutional law. Supreme Court cannot change enactments but it can change its precedents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Court
  • Law
  • Legal Source
  • Judicial Precedent