دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آذر 1391 (شماره پیاپی 6) 
تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

صفحه 61-83

محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور


کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری

صفحه 105-134

محبوبه منفرد؛ امیرحسین جلالی فراهانی