سزاگرایی در فلسفه کیفر

نویسندگان

چکیده

در خصوص فلسفۀ مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفۀ کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطۀ ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفۀ کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Retributivism in Philosophy of Punishment

نویسندگان [English]

  • Abd Alreza Javan Jafari
  • Seyed Mohammad Javad Sadatei
چکیده [English]

Theory of retributivism is equal to the old with moral life. Retributivists in their criminal logics adher to their moral and natural illumination more than relying on a rational recieving of philoaophy of punishment. In their point of view, moral order is superior than any other concept and the society uses the criminal tools whenever its moral order is in danger.
Retributivists reject utilitarian approche of philosophy of punishment. They also assume that punishment has natural profits.
Retributivists unabilities in rational explanation of their criminal policy has caused lots of criticisms about their idea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of punishment
  • Utilitarianism
  • Retributivists