بررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی

نویسندگان

چکیده

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنابراین از اطلاق این ادله می توان راهی به سوی این شیوه قضاوت گشود. همچنین با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوی و تعریف موسعی که فقها برای حکم حاکم قایل هستند می توان به این دست یافت که حکم، به رغم مصلحت ملزمه ای که در آن نهفته است موضوعیت تام ندارد و طریقی برای رسیدن به حجت شرعی است و در این طریق، تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاء حکم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترک که حاصل شور و مشورت قضات است بیشتر مورد اطمینان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudence Survey on Legitimation of Plurality of Judges

نویسندگان [English]

  • Mohammad Adibi Mehr
  • Morteza Keshavarzei Veldanei
  • Rashideh Aghaei Dinanei
چکیده [English]

Plurality of judges is based on the rationality which is seen in some different systems in a way that a group of judges in the same way and for a single case decide on sentence. Although speaking about plurality of judges or joint judging is not considered explicitly by all Imami jurisprudents but by a survey on reasons of that, it can be understood that jurisprudences have not presented unity or plurality of judges in general. So by bringing these reasons, we can go toward this way of judging. Also by having a survey on the different concepts of sentence and verdicts and also the definition of sentence from the view point of jurisprudents, it can be found out that sentence in spite of its compulsive advisability, does not have generality and it is a way to get to the canonical augment, in this way, there is no difference between unity or plurality of judges in sentencing and even maybe having a joint judging which is the result of the consulting of judges could be more assured

کلیدواژه‌ها [English]

  • Priest
  • Compulsory
  • Plurality of Judges
  • Judge