دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، مقالات، دی 1401