دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مقالات، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-263 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری

صفحه 7-28

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


4. جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت

صفحه 85-112

سالار صادقی؛ حسین فخر؛ اسمعیل رحیمی نژاد


5. حقوق متهم در آراء دادگاه عالی انتطامی قضات ایران و اسناد حقوق بشری

صفحه 113-136

فیض اله صالحی طیبلو؛ منوچهر توسلی نائینی؛ محمد مهدی غمامی


9. نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه‌ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری

صفحه 213-238

محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد خلیل صالحی؛ زینب شیدائیان