دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مقالات، بهمن 1398، صفحه 7-263 

مقاله پژوهشی

تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری

صفحه 7-28

10.22124/jol.2019.10554.1532

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی