دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، مقالات، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-208 
4. بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

صفحه 81-104

سید مصطفی موسوی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


8. تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی

صفحه 189-208

اکبر نوروزی؛ حسن عالی پور